Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ኣብ ፕሮጀክት ናይ ለቬር LEVIER

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB2, C1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜኣብ መንጎ {{min ዝተሓተ}} ን {{max ዝለዓለን}} ዘሎ {{unit መዐቐኒ}}

ሓደ ስደተኛ ንምስላይ ወይ ንምሕጋዝ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

LEVIER ኣብ መደብ ፣ ብፍላይ ኣብ 'ኢል-ደፍ-ራንስ' ን ስደተኛታት ኣብ ምሕጋዝ ፣ ብፍላይ ኣብ ስራሕን ስልጠናን ኣብ ምድላይ ዝተሓባበር ዕላማ ዝገበረ ማሕበር እዩ።

4 ኣዋርሕ ዝኸይድ ናይ ምስናይ ተግባር እዚ ዝስዕብ ኣገልግሎት ንህብ

  • ምህናጽ ውልቃዊ መደብ ወይ ፕሮጀክት
  • ስራሕን ስልጠናን ንምርካብ ምሕጋዝ
  • ብቕዓት ቋንቋ ፈረንሳ ከም ዝዓቢ ምግባር
  • እቲ ስደተኛ ንባዕሉ፣ ናይ ስራሕን ትካላትን መድብ ኣብ ፈረንሳ ከም ዝፈልጥ ምግባር።
  • ኣብ ዓውደ ስርሓት ዝሕግዝዎ፣ ባእታትት ከም እኒ (CV, ደብዳቤን ናይ ተበግሶ ምጽሓፍን ካልእን...)
  • ኣብ ገዛእ ርእሱ ተኣማማንነት ከም ዝህልዎ ምግባር

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብ ሓደ ብ ሰብኣዊነት ዝተዓብለለ፣ ስልጠና ክትሳተፉ ትኽእኩ ኢኹም፣ተመክሮ ንምልውዋጥ፣ምስ ሰብ ዝተፈላለዩ ባህሊን ድሕረባይታን

ኣብ መደብ LEVIER ብምስታፍ፣ ናይ ፈረንሳ ቋንቋ ክእለትኩም ኣማዕብሉ፣ ን ኣብነት ጠቓሚ ናይ ዝርርብ ብምግባር፣ ነብስኹም ገምግሙ ከም እውን ፣ ኣብ ዓውደ ስራሕ ናይ ፈረንሳ ተሳተፉ።

ከመይ ንገብሮ?

ኢመይልና

emma.petit@reseau-lepc.fr

ወይ ብ ተለፎን 07 61 55 63 12.

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
noornoorተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
iryna_vyhodianskairyna_vyhodianskaተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
mathilde meylan - lepcmathilde meylan - lepcኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
tacko diakhatetacko diakhateኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ