Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ማእከል ውህደትን ቅድመ ልምምድን ብጾት ዙር ፈረንሳ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2

ዋጋ

ብነጻ

ኣብ ሞያታት ህንጻ ስልጠና ምሃብ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ рік тому

እንታዩ’ዩ ?

ናብ ስልጠና ንምእታው ዝጽገሙን ኣብ ሞያታት ህንጻ ሞያዊ ፕሮጀክት ንዘለዎምን ሰባት ፡ ኮምፓግኖስ ዱ ቱር ደ ፍራንስ ከከም ድሌታትካን ጸገማትካን (ርክብ፡ ሒሳብ፡ ሞያታት ርኽበት፡ ዲጂታላዊ ወዘተ) ከምኡ’ውን ኣብ ኩሉ መዳያት ሞያዊ ፕሮጀክትካ ይድግፈካ።

ጽቡቕ ክትፈልጥ

ድሕሪ እቲ ኮርስ ዘድሊ መሰረታዊ ነገራት እንተድኣ ኣጥሪኻ ኣብ ስልጠና ቦታ ውሕስነት ንህበካ!

>> ኩሉ እቲ ዝርከብ ስልጠና ici ኣብዚ ርኸብዎ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ካብተን ቀዳሞት መዓልታት ናይቲ ኮርስ ጀሚርና ኩሉ ድሌታትኩም ንገምግም : ስልጠና፣ ሞያዊ ፕሮጀክት፣ ድሮ ዝረኸብካዮ ክእለት፣ ምምሕዳራዊ ድሌታት፣ መንበሪ፣ ወዘተ።

እዚ ኣገባብ እዚ ንህሉው ድሌታትኩምን መጻኢ ድሌታትኩምን ዘማልእ ደገፍ ክንህበኩም የኽእለና።

እቶም ሰብ ሞያ ናብ ርእሰ - ምሕደራ ገጾም የሰንዩኻ ’ ዮም። እቲ ዕላማ ነገራት ክገብረልካ ዘይኮነስ ሎሚ ሓገዝ ዘድልየካ እንተኾነ በይንኻ ክትዋሳእ ዕድል ንኽህበካ እዩ።

ኩሎም ዓውደ መጽናዕትታትና ኣብ ምትሕውዋስ ባህልታት ዓቢ ሃብቲ ስለዘሎ ፡ ንሓድሕዳዊ ባህልታት ዘጉልሑ እዮም።

ብሓባር ንቕድሚት ንምስጓም ባህልኻን ባህሊ ፈረንሳን ኣጸቢቕካ ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ!

ብፕሮጀክትታት፡ ዓውደ መጽናዕትታት፡ ምውጻእ ኣቢልካ ኣካል ናይ ሓደ እኩብ ኢኻ . ንኻልኦት ክትሕግዝን ኣብቲ እኩብ ተጸጊዕካ ዝያዳ ክትስጉምን ትኽእል ኢኻ!

ከመይ ንገብሮ?

ቅድሚ ምምዝጋብ ናብ NETYPAREO ብምኻድ ነቲ ቅጥዒ ምልኣዮ

ምዝገባኻ ምስ ተረጋገጸ፡ ንናይ ምምዳብ ፈተናታት ክትጽዋዕ ኢኻ። ከከም ውጽኢት :

  • ወይ ብቐጥታ ናብ ስልጠና ትኣቱ (ቅድመ ኩነት እንተሃልዩካ)
  • ወይ ኣብቲ ናይ ውህደትን ቅድመ ስልጠናን ማእከል ትጽንበር

ብቕልጡፍ ናብ ስልጠና ክትኣትዉ እንተዘይክኢልኩም፡ ኣብ ናይ ምትእትታውን ቅድመ-ስልጠናን ዋልታ ናይ ደገፍ ኮርስ ክትጽንበሩ ንዕድም።

ነቲ ኮርስ ብዝርዝር ንገልጾን ክእለትኩምን ድሌታትኩምን ንገምግምን።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
nounouተርጓሚ/ሚት
youyouተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
ologologተርጓሚ/ሚት
compagnons du tour de francecompagnons du tour de franceኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ