Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ዓውደ መጽናዕቲ ስነ ጥበብ ንደቂ ኣንስትዮ

Le Quai 67
ኣዳላዊLe Quai 67

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዳርጋ 9 ወርሒ

ኣበይ ?

ኣብ መንጎ ደቂ ኣንስትዮ ስነ-ጥበባዊ ንጥፈታት ምግባር

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

ማንዋልን ፈጠራውን ንጥፈታት፡ ስእሊ፡ ቅብኣ፡ ኮላጅ፡ ስልማት...፡ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ዝተወደበ።

ዓርቢ ዓርቢ (ብዘይካ ኣብ እዋን ዕረፍቲ ትምህርቲ)፡ ኣብ ዝተፈላለየ ስነ-ጥበባዊ ፕሮጀክት ክትሳተፍን ኣብ ስትራስበርግ ዝነብራ ደቂ ኣንስትዮ ክትራኸብን ትኽእል ኢኻ።

ብነጻ እዩ፣ ኩሉ እቲ ንብረት (እርሳስ፣ ማርከር፣ ቀለም፣ ወረቐት...) ኣብቲ ቦታ ይርከብ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ብማተርያልን ሓሳባትን ናይቲ ጉጅለ፡ ብሕብርታት፡ ስእሊ፡ ምስሊ...

ኣብ እዋን እቲ ንጥፈት ምስ ደቂ ኣንስትዮ ክትዕልልን ምስ ነበርቲ እቲ ከባቢ ክትራኸብን ትኽእል ኢኻ።

ኩሉ ብፈረንሳ እዩ: ቃላት ንምምሃር፣ ኣብ ዕላላት ንምስታፍ፣ ንነብስኻ ንምልላይ፣ ሕቶታት ንምሕታት ጽቡቕ ግዜ...

ከመይ ንገብሮ?

ኣብ ካፈ Le Quai 67, 14 boulevard de Nancy, 67000 Strasbourg ንራኸብ

ምዝገባ ኣየድልን።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

claudia mclaudia mምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
yassin bazzaziyassin bazzaziተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
lauraslaurasተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
mariamariaተርጓሚ/ሚት
le quai 67le quai 67ተርጓሚ/ሚት