Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ኣብ La Médiathèque des 4C

Médiathèque 4C
ኣዳላዊMédiathèque 4C

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ኣበይ ?

ናይ ዝርራብ ወይ ምውጋዕ ስልጠና ምውሳድ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

ኢሂን ምሂን ንብቋንቋ ፈረንሳ ፣ኣብ ዝተፈላላዩ ዛዕባታት

ቆጸራ ኩሉ ግዜ ሓሙስ ካብ 14h 30 ክሳብ 15h30 ኣብ መድያቴክ ደ ሎንስ ለ ሳኡኒረ Lons le Saunier.

i ኣገዳሲ ሓበሬታ :

ኣቐዲምኩም ክትምዝገቡ ይግባእ.

ንምንታይከ የዘገድስ?

ብሳላ እዚ ስለጠና እዚ፣ ሓድሽ ቋንቋ ፈረንሳ ዝዛረቡ ሃገራት ዘይመጸ ሰብ ፣ ግን ከኣ ቋንቋ ፈረንሳ ምስ ዝመልኩ መምህራን ዝወሃብ ስልጠና እዩ።

እቶም ማዕከላት ንኹሎም ፣ ጀመርቲን ማእከላት ደራጃ ዘለዎም ክእለት ናይ ቋንቋ ፈረንሳ
ዘለዎም ተመሃሮ ክፉታት እዮም።

.

ከመይ ንገብሮ?

Médiathèque des 4C

7 rue des Cordeliers - 39000 Lons le Saunier

ቴለፎን : 0384478550

ርኸቡና

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ
madameflefli
madameflefli

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
nawal ghandournawal ghandourተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
vikpetrukvikpetrukተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
blagardeblagardeተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
4c4cኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ