Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ መደብ መንእሰያን ናይ PIAL

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 200 ሰዓት
ቐጻሊ ተሳትፎዝተሓተ 21 ሰዓት ኣብ ሰሙን

ቋንቋ ፈረንሳ ደረጃ A1 ምጽናዕ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 ans

እንታዩ’ዩ ?

እቲ ኦኢ ኣኤ ኤል PIAL - ን መግእስያት ስደተኛታት ኣብ ክሊ ዕድመ 16 ክሳብ 25 ዝዓመቶም ፣ ምእንቲ ቋንቋ ፈረንሳ ንኽመልኩ ዝዓለመ እዩ።

ኣብ መወዳእታ ናይቲ ቋንቋዊ ስለጥና ናይ ደረጃ A1 : እቲ እኳ

  • : 200 ሰዓታት ዝንውሓቱ
  • ኣብ ሰሙን : 21 ሰዓታ 3 jመዓልታት
  • ኣብ መንጎ ሰዓት 9hክሳብ 17h ዝወሃብ

እቶም ተሳተፍቱ ማንቲ ናይ ሞያዊ ትምህርታት (ከም እኒ PEE - Avenir jeunes.ካልኦትትን ..)ዝወሃብ ንምኽሳብ ፈተና ሂቡ ብቕዓቶም ይመዝን።

i ምፍላጡ ኣኣገዳሲ ነዚ ስለጥና ኣዚ ንምውሳድ፣ ብ ሚስዮን ሎካል ክትትል ዝግበረልኩም ክትኮኑ ይግብኣኩም።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ድሕሪ 3ኣዋርሕ ጽዑቕ ተሳትፎ ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ስልጠና

ኣብ መወዳእታ ናይ ስልጠና፣ =ሰርቲፊኬት ናይ DILF ወይ ናይ DELF A1, ብነጻ ትወስዱ

ከመይ ንገብሮ?

  • ፣እንተደኣ ሚስዮን ሎካል ዝከታተለኩም ኴንኩም፣ ኣብቲ ስልጠና ንኸመዝግበኩም ንመምህርኩም ሕተቱ ።
  • እንተደኣ ሚስዮን ሎካል ዘይብልኩም ድማ፣ ናብ ቤት ጽሕፈት ናይ ሚስዮን ሎካን ክትሓትቱ ትኽእሉ ኢኹም።
ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
nawal ghandournawal ghandourተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
basilebasileተርጓሚ/ሚት
edif93200edif93200ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ