Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ኣበይ ?

ናይ መንእሰያት ንጥፈታት ምክያድ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ 5 місяців тому

እንታዩ’ዩ ?

ኣደ መአንገዲ ቦታ ናይ ደቂ 11-17 ፉሕ ፉሕ ዝብል ቦታ፣ ንጥፈታት ዝሰሰነሉን፣ መሳቱ ዝራኸብሉን ነቑጣ።.

ንምንታይከ የዘገድስ?

ምስ ብዙሓት ሰባት ምልላይን ፣ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ምክያድን፣.

እዚ ኣጋጣሚ እዚ ካልኦት ንኣሽቱ መናእሰይ ካብ 11 ክሳብ 17 ዓመት እዚ ዕድሚኦም ዝራኸብሉ እዩ።

እቲ ኣጋጣሚ ምስ ዝተፈላለዩ፣ ኣሰልጠንቲን ኣለይቲን ፣ ሓገዝቲን ኣባጽሕ እትላለይሉን ውን እዩ።

ከመይ ንገብሮ?

ኣብ ቦታ መናእሰ ተመዝገቡ :

  • ብ ቴለፎን : 04 92 20 18 80 ou 04 92 23 11 09
  • ኣኢመይል : cscjeunesse@cc-paysdesecrins.com
ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
nawal ghandournawal ghandourተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
yuliia kaminskayuliia kaminskaተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
blackbird97blackbird97ተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
flavien jametflavien jametኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ