Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ኣበይ ?

ናይ መንእሰያት ንጥፈታት ምክያድ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

ኣደ መአንገዲ ቦታ ናይ ደቂ 11-17 ፉሕ ፉሕ ዝብል ቦታ፣ ንጥፈታት ዝሰሰነሉን፣ መሳቱ ዝራኸብሉን ነቑጣ።.

ንምንታይከ የዘገድስ?

ምስ ብዙሓት ሰባት ምልላይን ፣ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ምክያድን፣.

እዚ ኣጋጣሚ እዚ ካልኦት ንኣሽቱ መናእሰይ ካብ 11 ክሳብ 17 ዓመት እዚ ዕድሚኦም ዝራኸብሉ እዩ።

እቲ ኣጋጣሚ ምስ ዝተፈላለዩ፣ ኣሰልጠንቲን ኣለይቲን ፣ ሓገዝቲን ኣባጽሕ እትላለይሉን ውን እዩ።

ከመይ ንገብሮ?

ኣብ ቦታ መናእሰ ተመዝገቡ :

  • ብ ቴለፎን : 04 92 20 18 80 ou 04 92 23 11 09
  • ኣኢመይል : cscjeunesse@cc-paysdesecrins.com
ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
nawal ghandournawal ghandourተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
utilisateur_5700358utilisateur_5700358ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
blackbird97blackbird97ተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
flavien jametflavien jametኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ