Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ማሕበር Parabole ፓራቦል

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲሓተትቲ ዑቕባ, ስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት, ዜጋታት ፈረንሳ

ዋጋ

20€ ሓንሳብ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዳርጋ 6 ወርሒ

ኣበይ ?

ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ኮርስ ምውሳድ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

ንዝያዳ ሓበራዊ ዕቤትን ፣ ምዕቤለን ፣ ምእንቲ ን ስራሕን ምርካብ ንኽትክእሉን ዝተታጥሕ መደብ ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ንሕና ንኣሽቱ መደብ (እንተወሓደ ኣብ 12 ሰባት). ኣተኩርና ንሰርሕ

ኣብ ምስልጣን ወጻእተኛታት ዝሰልተኑ ምኩራት፣ ከምኡ እውን ናይ ቋንቋን ፈረንሳ ዝለዓለ ብቕዓት ብዘለዎም ሞያተኛታት ዝወሃብ ዝልጠና

ብ ን ኣብቲ ዓውዲ ዝስልጥኑ ዘለዉ ተመሃሮ፣ ወይ ስታጀኽን ዝወሃብ ስልጠና ።

እቲመደብ ኣኣብ ቋንቋ ፈረንሳ ንምሕጋዝ ብ ዝዓለመ ዝተፈላለየ ባህላዊ ንጥፈታታት ዝተሰነየ እዩ፣

ን ኣብነት ፣ ዑደት ናብ ሙዝየም፣ ተሪኻዊ ቦታታት ናይ ፓሪስን Paris.ብምኻድ ይሰላሰል

ከመይ ንገብሮ?

ሓደ ናይ ቃለመጠይቕ መደብ ን ኹሎም ተሳተፍቲ፣ ብ መሰረት ድሌቶምን ብቕዓቶምን ምድላው

ኩሎም ተሳተፍቲ ዝሓልፍዎ ናይ ክትትል መደብ

ብ ቋንቋታት ዩክሬን ሩስያን ፖለኔዝን ዝዛረቡ ዝተሐገዘ መደብ

. ማሕበርና ኣብ
26, rue de la Solidarité, ኣብ
le 19 ኣሮንዲስማ ኣብ Paris እዩ ዝርከብ.

· ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓታት 10h00 ካብ18h ክፉት እዩ

· ረቡዕ ዕጹው እዩ

  • ኢመይል parabole.asso@gmail.com
  • ቴለፎን : 0687203435
ኣብ ላዕሊ ገጽ

9 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
youyouተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት