Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ኣብ ፕሮሞ ስዋኝ ብሪግኖለስ Promo Soins Brignoles

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ኣበይ ?

ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ንምርካብ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 ans

እንታዩ’ዩ ?

እዚ መደብ ኣዚ ፣ ንኣብ ጸገም ዘለዉ ሰባት ናይ ሕክምና ሓገዝ ን ኽረኽቡ ምእንቲ ዝተሓገጋዝ መደብ እዩ።

እቲ ምእንጋድ ን ወለንተኛታት ምስ ጀመረ፣ ብ ድሕሪኡ ፣ ን ኣሲስታንስ ሶሻል እናተሓገዘ ዝሰላሰል (ናይ ሕክምና ወጻኢ ኣብ ምሽፋን፣ ምንካይ ወይምሉእ ብምሉእ ምኽፋል). ዘሎ መስርሕ ኣብ ምጽፋፍ።

ብግቡእ መሰል ናይ ምሕካም ዳግማይ ምጥጣሕ ። ክሳብ ሽዑ ግን ሓደ ጉጅለ ሓኻይም፣ ናይ ስነ ኣእምሮ ክእሊኣታ፣ ፋርማሲሲ፣ ከምኡውን ናይ መጥባሕቲንን ኣስናንን ክኢላታት ፣ ወለንተኛታት ፣ ከምኡ ውን መድሃኒት ምዕዳል ተጠቓልል።

ሓደ መርበብ ናይ ዝተፈለኣለዩ ስፔሻሊስት ዘለዎ ኮይኑ ፣ ንተሓከምቲ ግዝያዊ ብነጻ ን ምሕካም ጥራይ ዘይኮነ፣ ወርሓዊ ዝተፈላለዩ ሕማማት ንምክልኻል ዝዓለሙ ዝልጠናታት ምሃብ እንተላይ እውን እዩ ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

  • መሐከሚ ወረቐት ዘይብሎም ፣ ወይ ዝኸበሮም ብነጻ ምሕካም
  • ሓደ ንቐጻሊ ዝከታተል ሓኪም ከምኡ እውን ናይ ድያቤቲክ፣ ናይ ስነኣእምሮ ፣ ናይ ስኒን ሓኻይም ከ ዝህልዎ ምግባር።
  • መድሃኒት ንምርካብ

ን ሕክምና ዝምልከት ፣ወረቓቕቲ ምጽፋፍ.

ን ክሕከሙ ዝደልዩ፣ ፈረንሳያን ይኹኑ ወጻእተኛታት፣ እሞ ኣብ ጸገም ምስ ዝህልዉ ነጻ ኣገልግሎት ምሃብ

ከመይ ንገብሮ?

  • ምስ ኩሉ ሰነዳትኩም ምጹና (ናይ ሕክምና ፣ምንጪ ኣታዊ፣ናይ ገዛ ወዘተ...) ምእንቲ ብቐሊል ፋይል ልክነፍተልኩም
  • እንተደኣ ናይ ቀደም ዝተረኣኣኽሉ ናይ ሕክምና ተመሳሳሊ ኩነታት ጥዕና ዝሕብር ሰነድ ሃልይኩም ፣ ምምልኡ ጠቓሚ እዩ።
  • አኑይ ንግሆ ብዘይ ቆጸራ፣ ኣብ ካልእ መዓልታት ንቖጸራ እዩ ኣገልግሎትካ
ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
nounouተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
koryanikakoryanikaተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
verotangoverotangoተርጓሚ/ሚት
pvs-udvpvs-udvኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ