Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ቴኽ 2 ቻልቱረስ Terre 2 Cultures

Terre 2 Cultures
ኣዳላዊTerre 2 Cultures

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1, A2, B1, B2, C1

ዋጋ

50€ ኣብ ዓመት

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜኣብ መንጎ 6 ን 24 ዘሎ ወርሒ

ኣብ ዓውዲ ሕርሻ ንምስራሕ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 ans

እንታዩ’ዩ ?

Terre 2 Cultures ዝተባለ ማሕበርና ፣ ን ስደተኛታት ኣብ ስራሕ ኣብቲ ዓውዲ ማለት ሕርሻ ንኽሳተፉ ዝደልዩ ሰባት ምንጣፍ እዩ ዘተባዕ ።

ማሕበርና ስራሕን መንገሪን ኣብ ኣብ እንዳ ሕርሻ ማለት እቲ ሰራሕተኛ፣ ኣብ እቲ ዝሰርሓሉ ገዛ ናይ ሕርሻ ኣብ ምንባር ሓገዝ ስለ ዝግበር፣ ማሕበራዊን ፣ ትምህርታዊን ባህላዊን መደባት ኣብ ምስታፍ እውን ይነጥፍ እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ማህበርና ብ ቐጥታ ስራሕን ትምህርቲን ን ኣብ ጽላት ሕርሻ ንኽሰርሑ ዝደልዩ ሰባት
ጵድል ትህብ። እቶም ስደተኛታት ንውልቂ ንዝነብሩ ኣብ ጸገም ዘለዉን፣ ስራሕ ዘይብሎምን ድማ ቀዳምነት ትሓሪ ።

እቶም ኣብ እቲ ቦታ ስራሕ ዝነብሩ ፣ ከም ሰራሕተኛታት ናይ እቲ ሕርሻ እውን ይኾኑ።

ካብኡ ቀጺሉ፣ ማሕበርና፣ ሓገዝ ኣብናቶም ናይ ምምሕዳር ነገራት የስንዮም ፣ ን ኣብነት ኣብ ናይ (CAF, Pole Emploi, banque...) eካልእን፣ ከምኡ እውን ዝተፈላለዩ ናይ ስልጠናን ናይ ስራሕን ሲስተም ሜላን ስርዓትን ፣ ኣብ ፈረንሳ ንምርዳእ እዩ።

Terre 2 Cultures ማሕበርና፣ ኣብ እቲ ንጥፈት ዘሎ ሰብ ፣ ኣብ ናይ ቀዳመ ሰናብቲ ንናይ ጻውቲን ፣ (ኣብ ጎቦ , ባሕሪን , ስፖርቲን ...)ምትሕግጋዝ

ንኹሎም ሰባት ደሰተኛታት ኣብ ዝተናውሐ ሓገዝ ንዝደልዩ መሕበርና ማሕበር Terre 2 Cultures ክሕግዞም እዩ ኣብ :

  • ምርካብ ገዛ
  • ብዘይካ ኣብ ምስራሕ ሕርሻ ካልእ ንኽስልጥኑ ይሕግዝ
  • እብ ምምዕባል ቋንቋ ፈረንሳ ፣ ናይ ጻውቲን ምዝንጋዕን ንጥፈታት
  • ኣብ ናይ መጓዓዝያ : ብሕሱር ኣብዝተፈላልየ ንጥፈታት ምስታፍ። de Sécurité Routière (BSR) ን ስኩቶር፣ ናይ መኪና ምዝዋር ዕድል ወዘተ.

ከመይ ንገብሮ?

  • በዚ ዝስዕብ ናይ WhatsApp +33 7 67 10 29 75 ኣብ ፓሪስ de l 14° arrondissement.ኣኣሮንዲስማ ዝርከብ ቤት ጽሕፈቱ ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም
  • ብ ናይ ዋትስኣፕ ቁጽሪ WhatsApp +33 7 67 10 29 75 ኣብ እቲ ቤትጽሕፈት ናይ ማሕበርና ኣብ à Montauban, Lavaur ወይ Toulouse.
  • ኣብ እዞም ዝስዕቡ ፕላትፎርምታት ማለት (OFII, Forum Réfugiés, France Terre d'Asile, Mission Locale, Pôle Emploi...), ን ኣሲስታንስ ሶሻል ናብ Terre 2 Cultures. ን ከመግብኹም ምሕታት
  • ብ ቂጽሪ ናይ ዋትስኣፕ WhatsApp +33 7 67 10 29 75 ኣብ እታ ዝቐረበት ከተማ ብ ምኻድ ምሕታት
ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
mariammariamተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
jasminejasmineተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
vnatikvnatikተርጓሚ/ሚት
thaïs.t2cthaïs.t2cኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ