Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ፖል ኢችሉድ ኣቨክ Pôle Inclusion AVEC

Association AVEC
ኣዳላዊAssociation AVEC

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1, A2, B1

ዋጋ

ብነጻ

ን ትምህርትቲን ስራሕን ዝኸውን ቋንቋ ፈረንሳ ምጽናዕ ዘኽእል ስልጠና ንምርካብ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ስልተና ምስታፍ፣ ኣብ ናይ ምምሕዳር ጉዳያት ክንምልሰልኩም ምኽኣል፣ ከምኡ እውን ፣ገለ እዋን ናይ ማሕበራዊ ንጥፈታት ማለት ዳግም ኣብ ብስራሕ ምምላስን ዝኣመሰሉ ባይታ ምጥጣሕ

  • ኣብ ናይ ንኣሽቱ ጉጅለታት ዝካየድ ናይ ኦራልን ወይ ጽሕፈትንመደባት ምስታፍ
  • ን ኽትረኽብዎ እትኽእሉ ናይ ስራሕ ዕድል ንምጭባጥ ዘክእል ናይ ቋንቋ ብቕዓት ኣትሪኹም ከም እትጸንሑ ምግባር፣ CV ምድልዳል፣ ናይ ተበግሶ ደብዳቤታት ምንጣፍን፣ ናይ ኮምፑተር ምልከት ምኽዕባት፣ ኣኣገባባት ናይ ምድላይ ስራሕን ምስ ኣስራሕቲ ን ነብሰ ተኣማምንነት ንምዝራብ ዘኽእል ኩነት ምፍጣር።

ከምኡ እውን ናይ ንጻናት ንጥፈታት ኣብ እዋን ናይ ትምህርቲ ዕረፍቲ ኣሎና ፣

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብ ኩሉ ኣሸገቲ ጉዳይ ከሳልይኹም እዮም :እቶም ወለንተኛታትናይ ኣባላት ማሕበርን ፣ (ኣብ መዝገባ፣ ,ደብዳቤ ምምላስ, ወዘተ) ከምኡ እውን ኣብ ምስላይ ስራሕን

ብሳላ እዚ ኮርስ ፣ ናይ መዓልታዊ ናብዛ ዘሎ፣ ናይ ምምሕዳራዊ ኣሰራርሓ ብዝበለጸ ክርደኣኩም እዩ።

ምስ ኣብ ኣከቢኹም ዘለዉ ሰባት ክትራከቡን፣ ከተውግዑን ክሕግዘኩም እዩ

ከመይ ንገብሮ?

ብ ኢመይል: emploi@avec-grandest.fr

ብ ቴለፎን: 06 59 93 10 29

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

xavidumxavidumምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
nawal ghandournawal ghandourተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
gitorogitoroተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
freymutefreymuteተርጓሚ/ሚት
association avecassociation avecኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ