Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ D²

d²
ኣዳላዊ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ቐጻሊ ተሳትፎዳርጋ 1 በብ ውሱን ግዜ ኣብ ሰሙን
ዝርከበሉ መዓልቲሓሙስ

ቋንቋ ፈረንሳ ምምሃር

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 ans

እንታዩ’ዩ ?

ብ ነጻ ዝወባብ ስልጠና፣ ኣብ Callac. ንዝነብር ሰብ

i

ኣገዳሲ ሓበሬታ ፣ ኩሉ ሓሙስ ካብ ሰዓት 14 ክሳብ 16 እዩ ዝወሃብ

ንምንታይከ የዘገድስ?

እቶም ስልጠናታት ብ ወለንተኛታታ ዝወሃቡ ክኾኑ እንከለዉ፣ ኣብ ምምዕባል ቋንቋ ፈረንሳ ብፍላይ ከሰንይኹም ደስ ይብሎም።

እቲ ኣጋጣሚ ካልኦት ሰበት ንኽትፋለጡ እውን ክሕግዝኹም እዮም።

እቶም ናይ ስልጠና ዎርክሾባት ብነጻ እዮም

ከመይ ንገብሮ?

ተመዝገቡ ኣብ ናይ ሓሙስ ዝወሀብ ስልጠና መታን ክትሳተፉ፣ ናይ ምሸት (14h-17h) ከምኡ እውን ናይ ቀዳም ንግሆ (10h30-12h30)

ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
youyouተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
sorinasorinaተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
caroline wittmanncaroline wittmannተርጓሚ/ሚት
sheilaoisesheilaoiseተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
camillechcamillechተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
mavkamavkaተርጓሚ/ሚት
d²ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ