Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ D²

d²
ኣዳላዊ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ቐጻሊ ተሳትፎዳርጋ 1 séance ኣብ ሰሙን
ዝርከበሉ መዓልቲሓሙስ

ቋንቋ ፈረንሳ ምምሃር

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 ans

እንታዩ’ዩ ?

ብ ነጻ ዝወባብ ስልጠና፣ ኣብ Callac. ንዝነብር ሰብ

i

ኣገዳሲ ሓበሬታ ፣ ኩሉ ሓሙስ ካብ ሰዓት 14 ክሳብ 16 እዩ ዝወሃብ

ንምንታይከ የዘገድስ?

እቶም ስልጠናታት ብ ወለንተኛታታ ዝወሃቡ ክኾኑ እንከለዉ፣ ኣብ ምምዕባል ቋንቋ ፈረንሳ ብፍላይ ከሰንይኹም ደስ ይብሎም።

እቲ ኣጋጣሚ ካልኦት ሰበት ንኽትፋለጡ እውን ክሕግዝኹም እዮም።

እቶም ናይ ስልጠና ዎርክሾባት ብነጻ እዮም

ከመይ ንገብሮ?

ተመዝገቡ ኣብ ናይ ሓሙስ ዝወሀብ ስልጠና መታን ክትሳተፉ፣ ናይ ምሸት (14h-17h) ከምኡ እውን ናይ ቀዳም ንግሆ (10h30-12h30)

ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
youyouተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
sorinasorinaተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
utilisateur_72712685utilisateur_72712685ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
sheilaoisesheilaoiseተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
camillechcamillechተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
mavkamavkaተርጓሚ/ሚት
d²ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ