Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ OpenClassrooms

OpenClassrooms
ኣዳላዊOpenClassrooms

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB1, B2, C1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜኣብ መንጎ 1 ን 3 ዘሎ ዓመታት

ናይ ስልጠና መደብ ኣብ ኦንላይን ሓድሽ ክእለት ንምጥራይ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

ሓደ ስልጠና ናይ ስራሕን ትምህርቲን ዝሕግዝ ኣብ ምርካብ፣ ብዓቢኡ ድማ ንኣብ ስራሕ ዓለም ዝያዳ ንጠቕም ምስ እትደልልዩ ንኣብነት

- ናይ ንግዲ ሓላፊ ኦፐራሽን ርኽባትን ንምዃን

- ናይ ትምህርቲ ወይ ፐዳጎጂ ስልጠና ንምውሳድ

- ምምሕዳር ሲስተም መርበብ ሓበሬታዊ ስራሕ ንምስታፍ ዘኽእል ስልጠና ምስ እትደልዩ

ን ኹሉ ኣዋን ዘገልግል ስልጠና ፣ ብ ምኩራት ሰባት እናተሓገኩም ፣ ካብተን ተጻመድቲ ኣካላት ምስ ሓንቲ ትካል ኮንትራ ናይ ኣፕሮንቲሳጅ* ዝበሃል ፈርሙ ሽዑ

ኣብ መወዳእታ ዲፕሎም ናይ ። 5, 6, 7 (équivalent bac +2 à bac +5) ክሳብ ፣ ብ ደረጃ ሃኣገር ቅቡል ዝኾነ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

እንተድደኣ ዘገድሰኩም ኮይኑ፣ ኣብዚ ብምጥዋቕ ነቲ ቕጥዕታት ምልእዎs .ici.

i ኣገዳሲ ሓበሬታ፣ ደሊኹም ? ዕድሜኹም ኣብ መንጎ 16 ን 29 ዓመት ክኸውን፣ ፍቓድ ምስራሕ ኣብ ፈረንሳ ክህልወኩም ኣለዎ። ናይ ምስራሕ ዕድል ክትረኽቡ ኢኩም። ኣብዚ ንዝያዳ ሓበሬታ ምውካስ ይከኣል ici . .

ንምንታይከ የዘገድስ?

እቲ ናግዜ ሰሌዳ ፣ ተዓጻጸፊ እዩ ን ኣብነት ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ትምህርቲ 4 መዓልታት ኣብ ስራሕ ከተሕልፍዎ ትኽእሉ ኢኹም


እንተደኣ ፈረንሳውያን ኲንኩም ፣ እቲ ቅድመ ኩነት ከከም ድሌትኩም ዝተዓጻጸፈ እዩ፣ ኩሉ ሓበሬታ ድማ ኣብ ታሕቲ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣንተደኣ ፈረንሳውያን ዘይኮንኩም፣ ግን ግን ኣኣብ ፈረንሳ ናይ ምስራሕ ፍቓድ እንተደኣ ኣለኩም ኮይኑ፣ ናይ ስራሕን ትምህርቲን ናይ ምብርራይ ዕድልኩም ከከም ኩነታቱ ይፈላለ እዩ።

እንተደኣ ዜጋታት ኤውሮጳ ኲንኩም፣ ናይ ስራሕን ትምህርቲ ምብርራይ፣ ዕድል ኣለኩም። ብቐሊሉ ናይ ወረቐት መንነት ብምቕራብ ፣ እምበር ናይ ስራሕ መድለዪ ፍቓድ ኣየድለይኩምን እዩ።

እንተድደኣ ናይ ኤውሮጳ ዜግነት ዘይብልኩም ኴንኩም፣ ናይ ምብርራይ ስራሕን ትምህርቲን ምድላይ ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም ግን ፣ ኣብ ምድሪ ፈረንሳ ናይ ሓደ ዓመት ስልጠና ዝወሰድኩምሉ ሰርቲፊኬት ክህልወኩም ኣለዎ። ከምኡ እውን ናይ ተመሃራይ ካርድ ክህልወኩም ኣለዎ።

እዚ ናይ ሓደ ዓመት ናይ ስልጠና መደብ እዚ፣ እቲ ን ቀጻሊ ከስርሓኩም ዝደሊ ትካል እዩ ዝኸፍሎ። ንስኹም እትኸፍልዎ ወላሓደ ነገር የሎን።

ናይ ኣልተርናንስ ሰራሕትኛታት ዲኹም?

- ኣብዚ ጉዳይ እዚ ፣ ከከም ዕድሜኹም ዝፈላለ፣ ደሞዝ ናይ ምኽፋል ዕድል ኣለኩም፣ ዕድሜኹም ካብ 21 ዓመት ንላዕሊ እንተኮይኑ፣ ክፍሊት ናይ ዝተሓተ መደብ Smic ou du SMC ዝውስኽ ኮይኑ፣ ኣብ ነፍስወከፍ ዓመት እናለዓለ ይኸይድ።

- ኣብ እዚ ኩነታት ፣ እቲ ክፍሊት ኣብ ኩነታት ናይ ዕድሜኹምን ደረጃ ስልጠናኹምን ዝምርኮስ ይኸውን።

ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ጠውቑ ICI

ናይ መሻርኽቲ ኩባንያታት ዝቐርቡ ቅድመ-ምድላዋት ተወከሱ eoc.cm/cfajobs-ref-info

ከመይ ንገብሮ?

1ናይ ምዝገባ ሓበሬታ ici (ናይ መዝገባ ዕለት ምረጹ)

2.ብኢንተርነት ስደዱልና : oc.cm/candidature-ref-info :

- ነቲ ፎርሙላ ብቐጥታ ምልእዋ

- ናይ መወዳደሪ ቅጥዒ ንምምላእ (CV, ናይ ተበግሶ ደብዳቤ , ሞያዊ መደብኩም ...)

- ብቐጥታ ዝግበር ናይ ስራሕ ኢንተርቨው

ኣብ ላዕሊ ገጽ

15 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

xavidumxavidumምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
youyouተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
gitorogitoroተርጓሚ/ሚት
ellie 04ellie 04ተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
mariamariaተርጓሚ/ሚት
inna mazurinna mazurተርጓሚ/ሚት
openclassroomsopenclassroomsኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ