Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ኦፐን ክላስሩም OpenClassrooms

OpenClassrooms
ኣዳላዊOpenClassrooms

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB2, C1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜኣብ መንጎ 7 ን 12 ዘሎ ወርሒ

ናይ ኣይ ቲ ፣ናይ ኢንተርኔት ክኢላ ንምዃን l'Îlde-France ዝውወሃብ ስልጠና

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ስልጠና እዚ ኣብ ኦን ኣይን ፣ ካብ 7 ክሳብ 12 ኣዋርሕ እዩ ዝጸንሕ።

ናይ ቀጻሊ ስራሕኩም፣ ኣዝዩ ዘስርሕ እዩ። ካብ እቶም 16 formations,ኣብ ቴትኩም ኴንኩም ብምክትታል፣ ሓድሻ ናይ ስራሕ ናይ ምቕያር ዕድል ዝኸፍት'ውን'ዩ።

- ፓይ ሮል ፣ ወይ ናይ ኣከፋፍላ ስርዓት Gestionnaire de paie

- ናይ ንግዲ ኣገባባትAttaché commercial

- ናይ ወብሳይት ኣማዕባሊ Développeur web / d'applications ንምዃን

ንምፍላጡ ኣገዳሲ!

ን ኽትምዝገቡ 3 ነገራት ምምላእ ይግብኣኩም:
> ኣብ ፖለምልዋ ምምዝጋብ

>ኣብ ኢልደፍራስ ምንባር Ile-de-France

> ወብ ካም ዘለዎ ኮምፑተር ምህላው፣ ን ዝሰርሕ ኢልተርኔት ምህላውን

ብዛዕባ እዚ ኣብ ፍረንች ኣንፎ ሓበሬታ ኣለኩም:https://oc.cm/oc-ref-info

ንምንታይከ የዘገድስ?

እቲ ብ ናይ ኢልደፍራንስ ናይ ፖለምፕልዋ እናተመወለ ዝወሃብ ስልጠና እዚ፣ (ን ኣብ ፖለምፕልዋ ዝተመዝገቡ ነበርቲ ኢልደፍራንስ ዝምልከት እዩ።).

ናይ ምኽፋል ተኽእሎ እውን ኣሎ ከከም እቲ ኩነታት ናይቲ ሰብ ኣብ ግምት ዘእተወ ኮይኑ ተመዲቡ ኣሎ።

ኡሎም ስልተናታት ፣ ከም ናይ (titres RNCP de niveau Bac +2 à Bac +5). ናይ ዩኒቨርስቲ ዝዳረጉ እዮም ።

ብቕዓት ዘለዎ ስልጠና ን ምክፋል ምስ እትደልዩ፣ ኣብ ስራህኩም ዘዐውት ምህሮ ምእንቲ ክትቀስሙ ዝዓለም እዩ ስልጠናና።

ሓደ ስራኽ ዝርከበሉ ስልጠና ንምውሳድ

እቶም ሰብ ሞያ እቲ ዓውዲ ስልጠናን ንምርካብ ክሕግዝኹም እዮም

እብ ቅድሚ ኮምፑተርኩም፣ ከይተንቀሳቐስኩም ። ሓድሽ ብቕዓትን፣ ክእለት ን ቀጻሊ ሞያኹም እተጥርይሉ ዕድል ተጠቐምሉ።

እቶም ሓገዝዝቲ ዶክሜንታት ወትሩ ኣብ መስመር እዮም.

ኣብ ዝጠዓመኩም እዋን፣ ባዕልኹም እትውጥንዎ ናይ ስራሕ መደብ

  • ገሊኦም ስልጠናታት ብዙሕ ቀጥዒ ዘይሓቱ (እዚ ማለት ብ ዘይ ዲፕሎም እውን፣ ክትጽንትሳተፍዎ ትኽእሉ ኢኹም) : ን ኣብነት ስልጠናታት ናይ Marketing ን Data Analyst
  • ገለ ስልጠናታት ናይ ሃይስኩም፣ ወይ ናይ bac + 2 ou bac + 3 :ምስ ንግዲን፣ ሳይንሳዊ ዳታን ዝተተሓሓዘ Data Scientist ሰርቲፊኬት ዝጠልብ እዩ።
  • እንተደኣ ፈረንሳ ቋንቋ መበቂልኩ ዘይኮይኑ፣ ናይ ፈረንሳ ብቕዓትኩም B2 ክኸውን ኣለዎ
  • ዝተወሰኑ ስልጠናታት ንምስታፍ ቴክኒካዊ ብቕዓት ኣገዳሲ እዩ

እቲ ኩሉ ረቛሒታት ዝርዝር ርከብዎ oc.cm/oc-ref-info

ከመይ ንገብሮ?

1.ን ሓፈሻዊ ስልጠና ዝምልከትኣኼባ ንምስታፍ : https://app.livestorm.co/openclassrooms-1/partnership-oc (ዕለት ምረጹ )

2. ዶክሜንትኹምንምርካብ :ነዚ ዝምልከት ዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ረፍፍጂ ኣንፎ oc.cm/candidature-ref-info

- ዘድልየኩምዶክሜንታት ንምስዳድ

- ዝተፈላለየ፣ከም እኒ ፣
CV, ናይ ተበግሶ ደብዳቤን ናይ ስራሕ መደብኩምን ...)

- ብ ኦላይን ፣ ኣብ ቪድዮ፣ ምስ ሰብ መዚ እቲ ስራሕ ምርኻብን የድሊ

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ
Région Ile-de-France
Région Ile-de-France

14 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
youyouተርጓሚ/ሚት
mariammariamተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
gitorogitoroተርጓሚ/ሚት
elisebelisebተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
openclassroomsopenclassroomsኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ