Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ኣብ F@ce au Numérique ብዛዕባ ኮምፑተር ምጽናዕ

Fondation FACE
ኣዳላዊFondation FACE

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2

ዋጋ

ብነጻ

ኣበይ ?

ብዛዕባ ኮምፑተር ምጽናዕ ወይ ኮርስ ምውሳድ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 ans

እንታዩ’ዩ ?

እቲ Club FACE ናት Grand Besançon ሓደ ብዛዕባ ኢተርኔት ወይ ዲጂታል ዓለም ፍሉይ ስልጠና መአብ ን ስደተኛታታ ኣዳልዩልኩም ኣሎ።

እቲ ዕላማ ናይቲ መደብ ድማ

- ን ኮምፑተርን ወይ ታብሌት ኣጠቓቕመኣ ምፍላጥ

- ናይ ምምሕዳር ነገራት ዘገልግልኹም ኣጠቓቕማ ኢክንተርነት መሰረታዊን ኣገዳሲ ነገር ፍልጠት ምፍላጥ።

i ኣገዳሲ ሓበሬታ ኣብዚ ክፍለጥ ዘለዎ እቶም ተሳተፍቲ እቲ መደብ፣ኣብ ቋንቋ ፈረንሳ ድማ ክሳተፉ እዮም

ንምንታይከ የዘገድስ?

እዚ መደብ እዚ፣ ከመይ ጌርካ ስካን ብምግባር ዶክሜንትታት ምስዳድ ከም እትኽእል እውን ዝምህር እዩ።

ኣብቲ ናይ ሓባር ናይ ጽንሖት ናይ ስልጠና መደብ። ነፍስወከፍ ተሳታፋይ ፣ ምእንቲ ብግቡእ ነቲ ስልጠና ክከታተል ሓንቲ ታብሌትን፣ ምስ ናይ ኢንተርነት 4 ጂጋ ዘለዋ ክወሃቦ እዩ። እቲ ክለብ Club FACE ናይ Grand Besançon ፣ ኣብ መወዳእታ ነተን ታብሌታት ን ተቐምቲ ብ ስማዊ ክፍሊት ንሰልጠንቲ ክገድፈሎም እዩ።

ዝኾነ ስደተኛ ብውልቂ ንዝተፈላለየ ምዕባሌኡ ምውህሃዱን ኣሰናይነት ክረክብ እዩ።

እቶም ስደተኛታት ን መሰረታዊ ኣፍልጦ ኣብ ኢንተርነት፣ ከምኡ እውን ብኸመይ ጉዳይካ ኣብ መስመር ወይ ብ ኦን ላይን ተሳልጥ፣ ናይ ባንኪ ሕሳብካ ትከታተል። ብ ኢመይል ክትራኸብ ምኽኣል፣ ናይ ስራሕ ምድላይ ምድላይ ካልእን ነገር ምጥቓም ምእንቲ ክኽእሉ ይሕገዙ።

. ናብሲ ወከፍ ተጠቓማይ ፣ ኣብቲ ዓውዲ ተመክሮ ምስ ዘለዎም ሰባት ፣ ናይ ስልጠና ምርካብ ዕድል ይረክብ።

ከመይ ንገብሮ?

ን ወይዘሮ Madame M'Barek : c.mbarek@fondationface.org

ወይ ድማ ብ ቴልፎን 06 15 32 55 32 ደውሉልና

ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
youyouተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
peiopeioተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
joubinettejoubinetteተርጓሚ/ሚት
gil77gil77ተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
ok.dudula@gmail.comok.dudula@gmail.comተርጓሚ/ሚት
tanguyfacetanguyfaceኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ