Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Job academy - réfugiés

Fondation FACE
ኣዳላዊFondation FACE

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2

ዋጋ

ብነጻ

ኣበይ ?

ኣብ ስራሕ ዓለም ዘተሓሕዘካ ሓገዝ ምርካብ።

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 ans

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ተኽእሎ ናይ ምስናይ እዚ ን ሰደተኛታት ምሕጋዝ ዝዓለም እዩ።

ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም፣ ሞያ፣ ብቕዓት፣ ተመክሮ ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም ምጥራይ

  • ስልጠና ንኽረኽቡ ምግባር
  • ነቲ ዝመረጽዎ ሞያ ዝምእምእ ናይ ቋንቋ ብቕዓት ብቕዓት ከም ዘጥርዩ ምግባር
  • ኣብ ሓባራዊ ባህላዊን ስፖርታዊን መደባት ምስታፍ

እዚ ናይ ምስናይ ኣብ መደብ እዚ ኣብ እዚ ዝስዕብ ከተኩር ተስፋ እግበረሉ።

  • ኣብ ናይ ውልቂን ናይ ሓባርን ዝጠቕም ናይ ዓውደ ስራሕ መደባት ምክያድ
  • ብመሰረት ናይ ናፍስወከፍ ድሌትን ኩነታትን ዝኸይድ ናይ ቀጻሊ ሓገዝ ርካብ መደብ ምክያድ

ንምንታይከ የዘገድስ?

ብዘይካ ናይ ስራሕ ኔትዎርክ ወይ ኣድማስ ምስፋሕ ድማ፣ ምስ ትካላትን ኣብ ዓውደ ስራሕ ዝነጥፉ ኣካላት የላሊ።

ምስ ተመሳሳሊ ክውንነት ዘለዎም ሰባት ፣ ብምርኻብ ግሩፕ እትምስርትሉ ኩናታት ምፍጣርን ኣብ ናይ ምትሕጋዝ መድደባትን ፣ ከምኡ እውን ኣብ ናይ ስፖርትን ባህላዊ ንፈታት ምስታፍ እውን የኽእል።

እቲ መደብ ቋንቋ ምድልዳል የቕርብ፣ ኣብ ንግዲ ንነብስኻ ብዝበለጸ ንምግላጽ።

ከመይ ንገብሮ?

ናብ ወይዘሮ M'Barek : c.mbarek@fondationface.org ኢመይል ምጽሓፍ ወይ እውን

ብ 06 15 32 55 32 ምድዋል ይከኣል

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

fatma bouhejbafatma bouhejbaምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
youyouተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
fabricefabriceተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
tanguyfacetanguyfaceኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ