Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ Les Bons Clics

WeTechCare
ኣዳላዊWeTechCare

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳምንባብን ምጽሓፍን ዝኽእል, A1

ዋጋ

ብነጻ

ብሓፈሻ ዊ ናይ ኮምፑተርን ኢንተርነ ኣፍልጦ ንምህላው

ኣቐድዲሙ ዝነበረ 2 роки тому

እንታዩ’ዩ ?

"Les Bons Clics", ሓደ ናይ ፔዳጎጂ ትምህርቲ ኮይኑ፣ ንኹሉ ሓፋስ ብዛዕባ ኣፍልጦ ናይ ኢንተርነት ንኽህልዎ ዝገበ ርመደብ እዩ ።

እዚ ዕድል እዚ ዝህቦ

ንምንታይከ የዘገድስ?

ሓያሎ ሰባት ኣብቲ ዓውዲ ንምስልጣን

 • ብቕዓት መሰረታዊ ኣተቓቕማ ( ኮምፑተር, ቴለፎን, ታብሌትን ምጥቓም)
 • ሞያዊ መንቋሕቋሕታ ምሕዳር
 • መሰላትካ ኣብ (ፖሎምፕልዋ , CAF, Ameli ... ወዘተ ምዕባይ)
 • ኣE-santé
 • Mobilité/Energie
 • Banque ብ መስመር
 • Parentalité et numérique...ወዘተ ምምዕባል
 • እቲ ቀጻልነት ናይቲ መደብ , ኣብ ድሌት ናይ ተሳተፍቲ ይምርኮስ
 • እቲ ስልጠና ናይ thématiques ንዛዕባ ናይ ኢንተርነትን ኣጠቓምኡን ኣንተላይ ይምህር ( እዚ ብመሰረት ድሌት ጠለብቲ ይውሰን) / እቶም ተጠቀምቲ ( ሓበሬታ ኣሰናይነትን ክትትል ናይ ቀጻሊ ሓገዝን ይረኽቡ)...
 • ኣቲ ናይ ሰዓታት መደብ ኣብ ተሳተፍቲ ይምርኮስ : décryptage , ኣብቲ ባህታ ኣፍልጦ ንምዕዛዝ፣, ፍሉይ ዓውደ መጽናዕቲ ምክያድ (ex : ኣብ ኢንተርነት ሓበሬታ ምርከብ ንኽኽእሉ,ናታቶም ስራሕ ኣብ ኢንተርነት ብከመይ ፖስት ከም ዝገብሩ ወዘተ …)
 • እዚ መደብ እዚ ድሮ ን (+10 000ተጠቀምቲ ሓጊዙ ኣሎ cartographie).

ከመይ ንገብሮ?

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

fatma bouhejbafatma bouhejbaምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
youyouተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
joubinettejoubinetteተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
vikpetrukvikpetrukተርጓሚ/ሚት
elvire wetechcareelvire wetechcareኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ