Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ "Passeurs de cultures" - Migrantour

Bastina
ኣዳላዊBastina

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ቐጻሊ ተሳትፎዳርጋ 2 ሰዓት በብትርኢት

ባህላዊ ናይ እግሪ ጉዕዞ ምክያድ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 ans

እንታዩ’ዩ ?

ኣብ ዞባ ፓሪስያን ፣ ንስደተኛታት ዝዓለም ፣ ናይ ስደት ጉዕዞ ፣ ናይ ስደተኛታት ሓደሽቲ ተጓዓዝቲ ፣ ዛንታ ጉዕዞኦም ኣብ ናይ ቱሪስት ቦታ ዝነብግርሉ'ዩ። እቲ ቦታ ኣብ ሙስየም፣ ክኸውን (programme européen Migrantour ). ክኸውን ይኽእል።

ፈለማ ተመክሮ ቅድም ጉዕዞ formation "Passeurs de culture" ምክያድ። ምእንቲ ከመይ ከም ዝካየድ ንምምሃር። ምስ ተመሃሮ ዩኒቨርስቲን ሰብ ሞያን ምክያድ።

ድሕሪኡ፣ እቶም ስደተኛታት ንናታቶም ናይ ጉዕዞ መደብ ከዳልዉ ይኽእሉ ፣ ጉዕዞ ፣ ብ ናታቶም ዛንታኦም ተመክሮ ናይ ፈረንሳ ዘካተተ፣ ንሳቶም ናይ ገዛእ ርእሶም ዞባ ወይታሪኻዊ ቦታ ተጠቒሞም ባህሎም ወግዖምን የላልዮ።

ዕላማ ድማ ን ትርኢት ወይ ሓሳባትን ናይ ስደተኛታት ኣብቲ ታሪኽ ናይቲ ቦታ ንምእታው

i ኣገዳሲ ሓበሬታ ፣ ናትካ መደብ ከየዳለኻ ኣብ፣ ነቲ ናይ ጉዕዞ መደብ ጥራይ ምስታፍ 'ውን ይከኣል'ዩ።

Plusieurs balades s ብዙሓይ ናይ ጉዕዞ መደባት ኣብ ፓሪስን ኣብ ኣውራጃ ኢል ደ ፍራንስን ኣለኩም።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ወይ ርእሰ ከተማ ምዝዋር ፣ ናትይ ገዛእ ርእስኻ ታሪኽ ናይ ምጽዋይ ኣጋጥሚ ምጥራይ ፣ ባህልኻ ምትሕልላፍን /

ን 2 ሰዓታት Une nouvelle expérience à Paris et en Île de France

ሓድሽ ተመክሮ ኣብ ፓሪስ ኢል ደ ፍራንስ ንምጥራይ

እቲ ታሪኻውያን ቦታታት ንኣብነት ኣብ ፓሪስ መበል 15ème ክልል ዘሎ imprimeur espagnol de Choisy, ናይ ሕትመት ቦታ ዝነበረ።une cuisinière algérienne de Saint Denis እብ ሳንደኒ ዝርከብ ናይ ኣልጀርያውያን ክሽነ፣ ኣብ Cergy ዝሎ ነዊሕ እዋን ዝገበረ መንበሪ ቦታ ስደተኛታት ወዘተ ክኸውን ይኽእል።

ብዛላ እቲ ዕላላት እቶም ተጓዓዝቲ ፣ ናይ እቲ ታሪኻዊ ቦታ ወይ ናይ ፌስታ ቦታታ ፣ ገለ መግብታት ክዳውን ቋንቋ ካልእን ክፈልጡ ንኽገዝኡን ይኽእሉ ኣብ ዝተናውሐ።

ኣወሃሃድቲን ተሳተፍቲ እቲ መደብን። በቲ መደብ ኣቢሎም፣ ኣኣገዳስነትናይ ስደታኛ ብዙሕነት ኣብ ዞብኦም ይፈልጡ።

እቶም ተሰተፍቲ ብ ተጓዓዝቲ እዮም ከም ሰብ ሞያ ዝኽፈሉ፣ እቶም ተጓዓዝቲ ብጥርሑ ክጓዓዙ ይኽእሉ እዮም።

ከመይ ንገብሮ?

ኣብዚ ብምጥዋቕ ici.

ኢመይል ብምስዳድ voyagesiproche@bastina.fr avec :

- ስም ተጓዓዛይ ,

- ግዜ

- ስም ኣቕራቢ

-ኢመይል ወይ ቁጽሪ ቴለፎን ን መራኸቢ

ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
youyouተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
sheilaoisesheilaoiseተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
migrantour parismigrantour parisኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ