Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ PADEM

PADEM
ኣዳላዊPADEM

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 6 ወርሒ

ኣበይ ?

ቋንቋ ፈረንሳ ምምሃርን ስራሕ ምርካብን

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

ኣብ PADEM ናይ ፈረንሳ ቋንቋ መጽናዕቲ መደብ ን 6 ኣዋርሕ ዝጸንሕ ናይ እናተሓገዝካ ዝወሃብ ትምህርቲ ኣብ ሞሰል Moselle. ዝባሃል ቦታ እዩ

እዚ ዝስዕብ ንጥፈታት ድማ ክትገብሩ ንዕድመኩም

  • 150 ሰዓታት ናይ ቋንቋ ፈረንሳ
  • 25 ሰዓታት ናይ ኢንተርነት
  • ናይ ባህላዊን ምዝንጋዕን ስፖርታውን መድደባት ምስታፍ
  • ኣብ ምድላይ ስራሕ ዝሕግዝእኩም ናይ ስራሕ ንጥፈታት ምግባር
  • ሓደ ናይ ምትሕግጋዝ መደብ ምስታፍ
  • ኣብ ክልል Messin ዝርከባ ናይ ስራሕ ትካላት ቡን ሻሂ ምስታይ

i ኣገዳሲ ሓበሬታ

እዚ መደብ እዚ ኣብ ግዝኣት Moselle ዝርከቡ ስደተኛታት ዝምልከት እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብ ህይወት ናይ ስራሕ ትካላት ስራሕን ዘሎ ንጥፈታት ምስታፍ ዝዓለመ መድደብ

ኣብ እውን እቲ ስራሕ፣ ኣቶም ተመሃሮ ፣ ናይ ገዛእ ርእሶም ፕሮጀጽት ኣብ ምግባር ምሕጋዝ ምኽንር ኣገባባብን ምርኣይ።

እዞም ኮርሳት ናይ ፈረንሳ ፈረንሳ ንጠለባት መዓልታዊ ህይወት (ምምሕዳር፡ ጥዕና፡ ምንቅስቓስ፡ ትምህርቲ ወዘተ) ንምምላእ ዝተዳለወ እዩ መደብ እዩ።

ከመይ ንገብሮ?

ብ ኢመይላን : info@padem.org

ናይ ደረጃናይ ፈረንሳ ብቕዓትኩም ልምምድን ንምግምጋም ኩነታትኩም ምፍላጥ ተገዲስና ብ ቀጻሊ ነሰልጥነኩም ምእንቲ ዝዓለም እዩ

እሞ እንተደኣ ምስ መደባትና ንምውህሃድ ምስ እትደልዩ ፣ከከም ኩነታትኩም ኣብ መጸበዩ መስመር ስምኩም ከነስፍሮ ኢና።.

i ኣገዳሲ ሓበሬታ፣

መደባትና ኣብ መፋርቕ መስከረም ናይ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ዝጅምር ኮይኑ ንምዝገባ ድማ . ናብ እዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ኢመይል ምስዳድኩም ኣዚና ነመስግን  integration@padem.org


ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

xavidumxavidumምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
nounouተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
alaa.kouaideralaa.kouaiderተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
olgamyolgamyተርጓሚ/ሚት
padempademኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ