Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ብሳላ ኣንክር ብሉ (L'encre bleu)፣

A Voix Haute
ኣዳላዊA Voix Haute

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ወረቐት ናይ ቤት ጽሕፈት ኣምቢብካ ተረዲእካ ንኽትመልኦ ሓገዝ ምርካብ፣

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 ans

እንታዩ’ዩ ?

ኣብ ናይ ቤት ጽሕፈት ወይ ምሕደራዊ ጉዳያት ኣብ ምስላጥ ክትሕገዙ ትደልዩ ዶ፧ ዝጸሓፍን ዝንበብን ጉዳያት ዝምላእ ቅጥዕታትን ዶ ለኩም እዩ፧

እምበኣር ነዚ ሓገዝ እዚ ክሕግዙኹም ዝኽእሉን ንዕኡ ዝገብሩን ዘሳልጡን ወለንተኛታት ህዝባውያን ጸሓፍቲ (écrivains publics) ኣለዉና።

ብነጻ ኣብዞም ዝስዕቡ ጉዳያት ክሕግዝኹም ይኽእሉ እዮም

  • ምርዳእ ናይ ምምሕዳራዊ ጉዳያት
  • ደብዳቤታትኩም ወይ ዝተካእከልኩም መልእኽቲ ሰታሪት ኣብ ምንባብን፥
  • ዝምልኡ ወረቓቕቲ ይኹኑ ቅጥዕታት ወዘተ ክመልኡልኩምን እዮም።

ንምንታይከ የዘገድስ?

እዞም ናይ ህዝቢ ጉዳይ ጸሓፍቲ ደብዳቤታትኩም ወይ ዝተካእከልኩም መልእኽቲ ሰታሪት ኣንቢቦም ክገልጽሉልኩምን ከረድ ኡኹምን፥ መልሲ ዘድልዮ እንተኾይኑ ክጽሕፉልኩምን ዝምልኡ ወረቓቕቲ ይኹኑ ቅጥዕታት ክመልኡልኩምን ክስራሕ ወይ ክህነጽ ዝግበኦ ሰነድ ወይ ዶስየ ኣብ ምስላጥ ክሕግዙኹምን... እዮም።

እዚ ኣገልግሎት እዚ ፍጹም ነጻ እዩ

ከመይ ንገብሮ?

* ወትሩ ሮቡዕ ኣብ መንጎ ሰዓት 14h ን ሰዓት 17 ሰዓታት ዘሎ ናይ ስራሕ ግዜና

*ኣብ 50 rue Bernard Dubois, 13001 Marseille ስራሕና መጺኹም ተወከሱና፣

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
nawal ghandournawal ghandourተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
mariamariaተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
anas188anas188ተርጓሚ/ሚት
avoixhauteavoixhauteኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ