Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ኣበይ ?

ኣብ ወለንታዊ ኣገልግሎት ንምስታፍ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 ans

እንታዩ’ዩ ?

እቲ ቀመማ ቀመማት L'épicerie Sociale et Solidaire ዝተባህለ ኣብ ቦርጎኝ ዝርከብ ማሕበር ፣ ን ተመሃሮ መንእሰያት ፣ ብዝሓሰረ ብዝሓሰረ ዋጋ ዝሸይጥ እዩ።

ካልእውን እቲ ወለንተኛ ኣብ ዘድምዓሉ ዝምእምኦምን ክሳተፉ ዝኽሉ ባይታ የጣጥሕ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ወለንተኛ ኴንካ ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ክእለትካ ክብ ንኸተብል

ወለንተኛታት ሓደ ንናይ ቀጻሊ ስራሕ ዝዕድም ተመክሮ ልምድን ምጥራይ ይሕግዞ።

እቶም ወለንተኛታት ሓደ ሓድሽ ሞያ ዘጥርይሉ ኣገጣሚ ንምርካብ።

እቶም ወለንተኛታት ምስ ሓደሽቲ ሰባት ናይ ምርኻብ ዕድሉ ይዓቢ

ከመይ ንገብሮ?

ብቐጥታ ኣብ እቲ እንዳ ቐመማት ብምምጻእ

ወይ ውን

ብ ቴለፎን téléphone : 06.95.47.85.71

ኢመይል: epicerie@febia-bourgogne.fr

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
basheer al ghothanibasheer al ghothaniተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
sheilaoisesheilaoiseተርጓሚ/ሚት
sitora abdullaevasitora abdullaevaተርጓሚ/ሚት
paulinefebiapaulinefebiaኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ