Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ቲሰር ዳቨኒር"tisseurs d'Avenir ከም ምእላም ዓለባ'' ናይ መጻኢ

Weavers France
ኣዳላዊWeavers France

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1, A2

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዳርጋ 18 ወርሒ

ኣበይ ?

ስልጠናን ስራሕን ንምርካብ ዘኽእል ስልጠና

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

እዚ መደብ እዚ ፣ ስደተኛታት ኣብ ክሊ ዕድመ 18 ክሳብ 29 ንዘለዉ ዝምልከት ስልጠና ዝዓለመ ስልጠና እዩ

 • ስደተኛታት ኣብ ክሊ ዕድመ 18 ክሳብ 29 ንዘለዉ ዝምልከት ስልጠና ዝዓለመ ስልጠና እዩ
 • ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ስልጠና፣ ናይ ኮምፑተር ስልጠና፣ ኣጋባባት ምርካብ ስራሕ
 • ሓደ ስልጠና ፣ ኣብ ዝተፈላለየ ስልጠናታት ሆቴል፣ (ጽሬት፣ ምኽሻንካልእን ስልጠናታት )
 • ንስራሕ ዝምርካብ ዘክእል ስልጠና
 • እናተኸፈልኩም ስውሰድ ስልጠና
 • እቲ ስልጠና ን 18 ኣዋርሕ ይጸንሕ
 • 15 ሰሙናት 30/ሰዓታት ኣብ ሰሙን
 • Formation indemnisée au titre de la formation professionnelle
 • ሓደ ካብ ኣብ መንጎ ስራሕን ትምህርቲን እናተፋረቐ ዝወሃብ ስልጠና፣ ኮይኑ ጎድኒ ጎድኒ ድማ ይኸይድ።

ሓያሎ ክፍልፋላት ዘለዎን ኣብ ወርሒ ጥሪ ይጅምር. መደብ እዩ

መወዳእታ ሰሚስተሩ ድማ 2023 (ሕዳር -ታሕሳስ)

ንምንታይከ የዘገድስ?

ዝሰማማዓኩም ሞያን ኣብ ምርካብን ብድሕሪኡውን፣ኣብ ተግባር እተውዕሉሉን፣ ማለት ናብ ስራሕ እትዋፈሩሉ፣ ክንሕግዘኩምን ከነሰንየኩምን፣ ንሕግዝ፣

ኣብ እዋን ትምህርቲ፣ ባህላዊ ማሕበራዊን ንጥፈታት ናይ እቲ ትካል ስራሕን ተቕዋም ትምህርቲን ክትሳተፉን ምስ ማሕበረሰብ ዌቨርስ ክትራኸቡን ትኽእሉ ኢኹም።

ምሕና ምስ ብምትሕባባር 4 ኣካላት ኢና ነቲ ስልጠናን ትምህርቲን መደባትና እነካይዶ

 • ሜዞን ደ ላፕረንድ "Maison de l'Apprendre"
 • ኣዋይከ "Awayke"
 • ዌብፎርስ ቑጽሪ ሰለስተ "Webforce3"
 • ለ ሰንትፕት "Le Centsept"

ከመይ ንገብሮ?

ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም

ብኢመይል : marjorie@weaversfrance.org :

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
issamissamተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
weaversweaversተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
alexis-weaversalexis-weaversኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ