Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ለ ፐርማነነስ les permanences ደ ዮነ ኣብ ፈረንሳ YOON France

YOON France
ኣዳላዊYOON France

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ኣበይ ?

እንታይ ከም ኣትደልዩ ምስማዕን ፣ ኣብ ምርካብ ስራሕ ምሕጋዝን

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 ans

እንታዩ’ዩ ?

ኣብ ፈለማ ብዘይ ቆጸራ ብምምጻእ ተኣንገዱ፣ ብዙሓ ት መዓልታት ኣብ ወርሒ (ናይ ስራሕ ሰዓታትና ኣብቲ "comment je m'engage" ዝብል ተወከሱ).

ተቐቢልና ብ ፍሽኽታ ብምስትእንጋን፣ ብዛዕባ ኣብ ፈረንሳ ዘሎ ናይ ስራሕ ኩነታት ክንገልጸልኩምን ኢና።

ኣብዞም ዝስዕቡ ጉዳያት:

- ሜላታት ኣደላልያ ስራሕ

- ኣገዳስቲ ኮዳት ስራሕ ኣብ ፈረንሳ

- ኣብ ዙርያ ሞያታት ዘሎ ተኽእሎታት

- ክእለትኩም ኣብ ዋሃ ንምውዓል ዘኽእሉ ሜላታት

- ናይ ቤት ጽፈት ወረቓቕቲ ኣብ ምስላጥ ፣ ንሕግዘኩም

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣተሃናንጻ CVክእለትኩም ኣብ ተግባር ዘርኢ ?

ኣብ ፈረንሳ ዘለዉ ናይ ስራሕ ኮዳት ? ክትርድእዎም ትደልዩ

ደብዳቤ ናይ ተበግሶ ብኸመይ ነዳልዎ

ብኸመይ ናይ ኮዳት ፈረንሳ፣ ፣ ኣብ ተግባር ነውዕሎም ?

ኣየኖት እዮም ኣገደስቲን ጠቐምቲን ባእታታት ኣብ ምድላይ ስራሕ ኣብፈረንሳ ?

ዝምእምኣኩም ስራሕ ብኸመይ ትረኽቡ ?

ንኽእለትኩምም ናብ ሞያ ናይ ምቕያት ሓሳብ ኣለኩም ዶ ? ብ ኣትመልክዎ ሞያ ? ኣብ CV ከተእትውዋ ትደልዩ ? ኣብ እዋን ናይ ስራሕ ምድላይ እዋን ?

ንወሃብቲ ስራሕ ወይ ናይ ስራሕ ልምምድ ንምግባር ዕድል ዝህብኹም ትካላት ክትጽሕፍሎም ትደልዩ ዶ (ዕላማ,ደረጃታት ወዘተ) ?

ብቐጻሊ ብቑዓትን ን ስራሕ ድሉዋትን ንምዃን ክትገብርዎ ዘለኩም ነገራት ?

ን ናይ ስራሕ ምድላይ ጉዕዞኹም እታይ ይዕንቅፈትኩም ከም ዘሎ ንምፍላጥ ትደልዩ ዶ ?

ኣኣብ ዓውደ ስራሕ ክትዕወቱ ትደልዩ ዲኹም?

ኣብ ምድላይ ስራሕ ምስናይ ምስ እትደልዩ?

ከመይ ንገብሮ?

  • ወትሩ ሰኑይኣብ ሰዓታት 14h ክሳብ 17h ኣብ
  • ድራሻና Lyon Olympique Échecs, 5 place du marché, 69009 Lyon (métro Valmy).

iምፍላጡ ዘገድስ!\

ነዚ ኣሰነይነትና ንምርካብ ኣብ ክለብና ክትምዝገቡን ክትሳተፉን ኣለኩም

  • ወትሩ 3ይ ሰሉስ ካብ ሰዓታት 9h ክሳብ 12h, ኣብ ኣኣድራእሳ l'Arche de Noé, 3 rue Félissent, 69007 Lyon (métro D Guillotière).
  • ወትሩ 2ይ ረቡዕ ናይ እቲ ወርሒ፣ ናይቲ ወርሒ ፣ ኣብ ሰዓታት 9h à 12h, ኣብ ኣድራሻናPassage 33, 33 Rue du 8 Mai 1945, Villeurbanne (bus C17).

ደውሉንና ፣ ወትሩ ሰኑን ኣብ ሰዓታ 14h ክሳብ 17h ብ 07 82 45 44 06.

ናብ contact@yoonfrance.com. ብምባል ጸሓፉልና

ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
nounouተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
gitorogitoroተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
denissdenissተርጓሚ/ሚት
yoon franceyoon franceኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ