Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ኣብ እንዳ Maison pour Tous - Centre Social Kléber St Lazare

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1, A2

ቋንቋን ባህልን ፈረንሳ ንምጽናዕ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ рік тому

እንታዩ’ዩ ?

በዚ መድደብ እዚ ዘረባን ምጽሓፍን ብቋንቋ ፈረንሳ ብቕዓት ምጥራይ ይከኣል

i ኣገዳሲ ሓበሬታ ኣዚ መደብ እዚ ኣብ Grand Centre Ville de Marseille. ንዘለዉ ስደተኛታት ዝዓለም እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ነሰልጥነኩም

ብቋንቋ ፈረንሳ ምርዳእ

ኣብ እዋን ምሕታት ዜግነት ዘድልየኩምናይ ምዝራብ ብቕዓት ምጥራይ

ምንባብን ምጽሓፍን ንምኽኣል ወዘተ

  • ናይ ኢንተርነት ኣፍልጦ ንምክዕባት
  • ትሕዝቶ ናይ እታ ኸተማ ንምፍለጥ

ን ካብ 2 ክሳብ 3 ዓመት ዘለዉ ህጻናት ዘለዎም ተሳተፍቲ መደብ። ቆልዑ ንሕዝ ኢና

ናይ ቆልዑ ምሓዝ ተኽእሎ እውን ኣሎ

ከመይ ንገብሮ?

ብ ቑጽሪ ቴለፎን :

  • : 04 91 62 82 40
  • ኢመይል : accueil-kléber@laligue13.fr

ምጹ መርሓባ፣ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ፣ ዓርቢ ሰዓት 10 ንህብ ኢና ።

ኣብ ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ብቕዓት ፈተና ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
anjlanjlተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
etteilujetteilujተርጓሚ/ሚት
mariamariaተርጓሚ/ሚት
kléberkléberኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ