Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ በ ኣ ባ ዓሰርተ ሰለስተ "B.A-ba13" ዝበሃል፣

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1, A2

ዋጋ

13€ ኣብ ዓመት

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜኣብ መንጎ 3 ን 10 ዘሎ ወርሒ

ቋንቋ ፈረንሳይ ምዝራብን፡ ምንባብን፡ ምጽሓፍን ምምሃር፣

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 3 ans

እንታዩ’ዩ ?

  • ንመዓልታዊ ህይወት ዝጠቕም መሰረታዊ ኣፍልጦ ናይ ቋንቋ ምጽናዕ።

· ምንባብን ምጽሓፍን ናይ መዓልታዊ ሓበሬታ ዝኸውን ምጽናዕ።

-ፈኮስቲ ሓረጋት ክትጽሕፍ ምእኣል

ንምንታይከ የዘገድስ?

ነብስኻ ከተፋልጥ ምኽኣል፣ ሕቶታትት ክትሓትት ወይ እውን፣ ቀለልቲ ጽሑፋት ተመሊስካ ምጽሓፍ፣

ከምኡ እውን :

  • · ኣብባህላዊን መደባት ናይ ከባቢኻ ምስታፍ
  • · ንባህሊንፈረንሳን ዝፈልጡ ተቐማጦ ምልላይ
  • ኣበይ ኬድድኩም ሓገዝ ከም ትረኽቡ ከም እትኽእሉ ንሰባት ሓቲትካ ሓበሬታ ምእካብ፣

ከመይ ንገብሮ?

ብቁጽሪ ስልክና ወይ ቴሌፎንና 06 03 30 92 23 ወይ መልኽቲ "SMS"
ስደዱልና፣

ናይ ስራሕ ሰዓታትና ፣ ሰኑይ : ሰሉስ :ዓርቢ
ካብ ሰዓት 9 -12.

ናይ መርበብ ሓበሬታ መልእኽቲ መቐበልን መጽሓፍን ኣድራሻና ማለት ኢመይል፣ associationba.ba13@gmail.com

ናይ መደብና ተሰታፍቲ ምስታፍ ክትክእሉ መታን፣ ቆጸራ ሰሪዕና : ብዝጥዕመኩም መራከቢ መስመራትና ርኸቡና :

ኣብ ላዕሊ ገጽ

15 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
marina bondarenkomarina bondarenkoተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
youyouተርጓሚ/ሚት
mariammariamተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
isabelleisabelleተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
loïsloïsተርጓሚ/ሚት
mhd aweiss al doboushmhd aweiss al doboushተርጓሚ/ሚት
b.a-bab.a-baኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ