ን ኤች ኣይ ቪ VIH ንምልኻል
ምስ ማሕበር ኤይድስ l'association AIDES

ን ኤች ኣይ ቪ VIH ንምልኻል

ምስ 
ማሕበር ኤይድስ l'association AIDES

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ21 déc. 2021

እንታይ ኢዩ?

ብዙሓት ኣማራጺታት ንምክልኻል ሜላታት ካብ ሕማምን ረኽሲ ናይ VIH ዝስዕብ ሕማማን ንምልኻል ዘኽእሉ መገድታት ኣለዉ።

ኣብዚ እዋን እዚ ፣ እቲ ብ ጻታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ሕማማት ናይሮም ንምዕጋት፣ … ሓደ መገዲ፣ ወይ ዝያዳ ኣድማዒ ዝኾነመገዲ፣ እቲ ሓቂን ክውንነት ምፍላጥን ፣ እቶም ዘለዉ ኣራጺታት ምጥቓምን እዩ !

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ሓደ ካብኡ ኮንዶም ምቕቃም

እቲ መከላኸሊ ወይ ኮንዶም

ኮንዶም ፣ ሓደ « bout de latex » እንትደኣ ብግቡእ ዘይተጠቒምኩምሉ ኣይሰርሕን እዩ። ሓደ ሓደ እዋን፣ ብግቡእ ብዘይ ምውዳይ ፣ ብግቡእ ብዘይ ብጥቃምን፣ ገለ እዋን እውን፣ ዘይምቹእ ብምዃን ፣ ወይ ኣዝዩ ጻቢ (ወይ ዘይ እኹል),ወይ ኣዝዩ ገፊሕን ሸተት በሃሊን ክኸውን ይእክል ። rompre.

ኣብ ብልዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ዝእቱ ኮንዶም (Fémidon ኣንስታዊ ) :

እዚ ዓይነት፣ ኮንዶም ዚ፣ ሓድ አክነውሕን ክገፍሕን ፣ ዝኽእል ፣ ማለት ተመጣጢ ፣ ባህሪ ዘለዎን ኣብ ብልዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ዝስኳዕን እዩ። ወይ ኣውን ኣብ መቐመጫ፣ እዚ መከላከሊ ድማ፣ ን ዝተፈላልየ ማከላኸሊ ጥንሲን ካልእን ኣለርጂ ንዝኾና ደቀነስትዮ እውን ክጠቕም ይኽእል።

ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኮንዶም ኣይንብሎን ኢና፣ ምኽንያቱ ን pጋይ ዝኾኑ ኣወዳት እውን ስለ ዝጥቀምሉ፣ ቅድሚ ርክብ ዘሎ ብዙሕ ሰዓታት ክውደ ይኽእል፣እዚ ዓይነት መከላኸሊ እዚ፣ ኣብ ምቕያር መጻምዲ ክቕየር ይግባእ።

ኣብ ፋርማሲ ክግዛእን ፣ ወይ እውን ብነጻ ክወሃብን ይኽእል።

- እቶም ን ምክልኻምል AIDES, ዝጽዕሩ ማሕበር ብነጻ ይርከብ

- ኣብ ገለ ገለ CEGIDD (ብነጻ ማእከል ምክልኻል ክትትልን ምርመራን de ),

- ኣብ ንምክልኻል ጥንሲ ውጥን ቤተሰብን ፣ CPEF ማእክለ ስልጠናን ምኽሪን ንውጥን ቤተሰብ). ዝኣመሰሉ ይርከብ

እንተደኣ ናብ ሓደጋ ናይ TPE ተቓሊዕኩም፣

ብቕልቱፍ መፍትሒ ክትረኽቡ ኣለኩም :

ማለት :

- እንተደኣ ምቕዳድ፣ ሸተት ምባል ፣ናይ ኮንዶም ኣጋጢሙ ወይ እውን እንተደኣ ዘይውሑስ ጾታዊ ርክብ ጌርኩም

- እንተደኣ ናይ ደም ወይ ናይ ስፐርም ምትንኻፍ ጌርኩም

- ሓባራዊ ስሪንጋ ን ድራግ ድዩ፣ ወይ ስትረው ወይ (መምጠጢ) (sniff) ምስ ትጥቀሙ.

ምናልባት ካብዚኣቶም ን VIH ከቃልዕኹም ተኽእሎ ኣሎ፣ ስለዚ እቲ ብ "traitement d'urgence" ወይ "traitement prophylactique". ዝፍለጥ መስርሕ መከላኸሊ ብዘይ ምርባሽ ን ብ ጥንቃቔ ምርካብ ይግባእ።

እዚ ብህጹጽ ዝውሰድ ክንክን እዚ ፣ ንሓደ ወርሒ ዝውሰድ trithérapie ዝበሃል ፈውሲ ኮይኑ፣ እዚ ድማ ን ምምልባዕ እቲ ቫይረስ VIH ክገትኦ ይኽል፣። እዚ ንኸውን ግን እቲ መስርሕ ብ ቕልጡፍ ምስ ዝጅመር እዩ፣ እንተደኣ ተካኢሉ ኣብ ውሽጢ 4 ሰዓታት ድሕሪ እቲ ሓደጋ፣ ኣብ ውሽጢ 24 ድማ ሕክምና እንተነውሐ ድማ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ክካየድ ኣለዎ።

እንተደኣ ኣብ ብዝኾነ ኣጋጣሚ፣ ናይ ዝተጠቕሰ ኩነታት ዝተቓላዕኩም ኴንይንኩም፣ ናብ ማሕበር AIDES ወይ Sida Info Service.ተወከሱ፣ ኣብኡ ድማ ክትትልን ምርመራን ምኽሪን ፣ እናሃበ ክከታተለኩም ይኽእል እዩ ።

እንተደኣ ተኻኢሉ ፣ ኣብ ከምዚ ኹነታት ፣ እቲ ክትትል ፣ ናይ ህጹጽ ምክልኻል መስርሕን ምኽሪን ብ ኸልተ ተጻመድቲ ናይቲ ፍጻሜ ዘካተተ እንተኾይኑ ዝበለጸ እዩ። .

እቲ ክንክን ናይ PrEP (ብ እንግሊዝኛ : Pre Exposure Prophylaxis) ይበሃል

እቲ PrEP ( ምክልኻል ሓደጋ መልከፍቲProphylaxie Pré Exposition) ን ካብ ኤች ኣይ ቪ ነጻ ዝኾኑ ተጻመዲ ይምልከት VIH. እቲ ትሕዝቶ ናይቲ መድሃኒት ከኣ፣ ን ኸይይትጥቕዑ ምክልኻል እዩ። ኣብ ብዙሐት ምርምራትን ንዛዕብኡ ዝተገብረ መጽናዕታትን ፣ ከም ዝኽብሮ እንተደኣ እቲ መድሃኒት በቲ ዝግብኦ፣ ተወሲዱ VIH ናይ ምክልኻል ብቕዓቱ ዝተረጋጋጸ እዩ።

እቲ መድሃኒት፣ ብ ሕሓኪም ክወሃብን፣ ግኑእ ክንክንን ክትረኽብሉ መገዲ ክጣጣሕ ኣለዎ ( ንምክልኻል IST ተመሓላለፍቲ ሕማማት፣ ንምውጋድ ዝወሃን መድሃኒት እውን ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ምጽዋር ኩነትን ሓቅነት ናይ ኣለርጂን እውን ዘካተተ እዩ...).

እንተደኣ ነቲ PrEP ክንክን ንምርካብ ተጸጊምኩም ናብ ማሕበር AIDES ኢመይል ግበሩ: prep@aides.org

ን ዝያዳ ሓበሬታን ኣብኢንተርና ተከታተሉ፣ prep-info.fr ከምኡውን seronet.info. እንተላይ ናይ groupe Facebook ኣሎ Prep'Dial ይበሃል፣ ንዝያዳ ሓበሬታ፣ ኣብ PrEP à l'étranger : prepwatch.org ከምኡ ውን prepineurope.org ተወከሱ

እቲ ናይ መከላኸሊ ኣገባብ ናይ VIHወይ TASP (ብ እንግሊዝኛ Treatment As Prevention) ይበሃል

እቲ ናይ ኤች ኣይ ቪ VIH ንዘለዎም ሰባት VIHዝውሰድ መድሃኒት 6 ኣዋርሕን ልዕሊኡን እንተደኣ ተወሲዱ፣ኣብቲ ክንክን እቲ ቁጽሪ ናይ እቲ ቫይረስ ስለ ዘውሕዶ፣ "indétectable" ስለዚ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ናብ ካልእ ሰብ ናይ ምክልኻል ተኽሎ ዝወሓደ እዩ። .

ስለዝኾነ እቲ ናይ ምትሕልላፍ ተኽእሎ ፣ ወላ እውን እቲ ርክብ ብዘይ ኮንዶም እንተኾነ እቲ ርክብ ኣየሰከፍን እዩ

ይዝያዳ ሓበሬታኣብዚ ወብሳይት ተወከሱ www.aides.org

ሪስክ ናይ ምንካይ ንዕኡ ዝኸውን መድሃኒት

ብከላ ኤች ኣይ ቪ VIH ወይ ናይ (ወይቦ) ሃይፕትተሰስ B ን C እውን ስለ ዝመሓላለፍ ብ ናይ ውልቂ መሳርሒታት ክንጥቐም ከም ዘለና ምዝኽኻር ኣኣገዳሲ እዩ።

- ናይ ድራግ መውሰዲ "roule ta paille ፓይፕ ወይ ሻምብቆ " ወይ ስኒፍ sniff,

- ንመውግኢ ዝኸአውን l'injection ስሪንጋ

- እቲ በሊሕ መርፍእን ካልእ matériel pour l'injection ውን ክፍለ ኣለዎ

እቶም ኩሎም ነገራት ኣብ ማሕበር AIDES ከምኡውን CAARUD (ኣብ ማእከል ሓገዝ ምኽሪን ክንክን ምውጋድ ሳዕቤናት ተላገብቲ ብ ምኽንያት ድራግ ) ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም፣ ብዛዕብኡ ዝምልከት ናይ ልዝብል ፣ ሕቶን መልሲን ፣ ሜላላታት ን ምክላኽል ተመሓላለፍቲ ብሰንኪ ናይ ድራግ ሕማማት ብኸመይ ከም ዝውገዱ።

ርከቡና

ኣገልግሎትና፣ ነጻ፣ ንኹሉ ብምስጢር ዝሓዘለወ። ፍርዲ ዘወግዱን ፣ መሰረታውያን፣ /ክብርታት ዝሓለዉን ፣ ማሕበርና AIDES ን ተገልገልቱን ክሓቁፍ፣ ናጻን ፣ ብ ምዉቕ ብ ምቕሉል ኩነታት ኩነታት ዘአንግድን እዩ።

እቶም ኣባላትና- ሞያዊ ብቕዓት ናይ ፣ ኣብቲ ሞያን ዛዕባን ዘለዎም ኮይኑም ን ብ ጾታዊ ርክብ ንዝመሓላለፉ ሕማማት ንምንካይ፣ ኣገባን ሜላ ን ከሰልጥኑን ከተግብሩን ዝሰልጠኑ እዮም ፣ ካብ ምክልኻል ክሳብ ፣ ምስ ምስቲ ሕማም ንዝነብሩ ሰባት፣ ንኹሉ ከከም ኩኡኡነታቱ ዝሕብሕቡ ዘገልግሉን እውን እዮም ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ምስ ማሕበር AIDES ተራኸቡ

ኣብዚ ካርታ ብ እትረኽብዎ 70 ዝተፈላለዩ ነቑጣታት ንኣድራሻ ብምርካብ ናብ ዝቐረበኩም ንምኻድ ጠውቑ www.aides.org ወይ ብ ቴለፎን ኣብ ኢንተርኔት፣(ወይ ፣ ኣብ ኣኼባታት ኣጋጣሚታት እንተደኣን ብህጹጽ ዘይኮይኑ ጉዳይኩም ድማ ብ ደብዳቤ ርክርቡና ) ከምኡ ውን ኣብ ዚ ካርታ ተሐቢርኩም ኣብ ማሕበርና AIDES ንምምጻእ ኣይትጠራጠሩ።

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
2 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
11እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
AIDES

AIDES