Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ብምትሕብባር ቭዋ አ ቬር ላ ኣምፕልዋ (voix-e vers l'Emploi) ምስ ዝበሃል ናይ ምስናይ መደብ፣

AFPA Isère
ኣዳላዊAFPA Isère

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1, A2

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ቐጻሊ ተሳትፎዳርጋ 2 መዓልቲ ኣብ ሰሙን

ኣበይ ?

ስራሕ ናብ ምርካብ ዝግበር ሓገዝ ወይ ምስናይ፣

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 3 ans

እንታዩ’ዩ ?

ቭዋ አ ቬር ላ ኣምፕልዋ (voix-e vers l'emploi) ምስ ዝበሃል መደብ ስራሕ እትረኽባሉ መንገዲ እንዳጣጠሐ ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ደረጃ ክእለትክን እተደንፍዓሉን እተማሓይሻሉን መደብ ኣለዎ፣

ክፍለጥ ዝግበኦ ኣገዳሲ ሓበሬታ!

ኣብዚ ክፍለጥ ዘለዊ እዚ መደብ እዚ ብቐዳምነት ንደቐንስትዮ ዕድል ዝህብ መደብ እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ንስራሕ ዝጠቕምኩም ናይ ሞያ ቋንቋ ፈረንሳ ዘምህር 150 ናይ ስልጠና ሰዓታትን፣ ብዛዕባ ናይ ቴክኒክ ዓውደ ሞያ ዝምልከት ምምሃር ዘጠቓልል መደብን እዩ።

እቲ ፍርቂ ናይ ስልጠና ጊዜ ማለት እቲ ሓምሳን ኣርባዕተን ሰዓታት (54) ኣብ ምምሳርትን ምህናጽን ናይ ውልቂ ሞያዊ መጻኢ መደባትኩም ኣተኮረ መደብ እዩ።

ብቐሊሉ ስራሕ ናይ ምርካብ እትኽእሉሉ ዝሕግዝ ናይ ስራሕ ኣደላልያ ሜላታት ክትመሃሩ ኢኹም።

ኣብዚ መደብ ኣብ ሃገርክን ንዝነበረክን ብቕዓት ዋጋ ሂቡ ተቐባልነት ከም ዝህልዎ ይገብሮ ።

ከመይ ንገብሮ?

ብዛዕባ ናይ መጻኢ መደባትና ንምውካስን ኣብዚ መደብ ንምስታፍ ኽትምዝገቡን ምስእትደልዩ፣ በዚ ዝስዕብ ናይ መርበብ ሓበሬታ ኣድራሻና ማለት ኢመይልና

unevoix-everslemploi-grenoble@afpa.fr ተጠቒምኩም መልእኽቲ ለኣኹልና።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
fairouzfairouzተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
mohamad.mijbel@gmail.commohamad.mijbel@gmail.comተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
afpa adminafpa adminኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ