ንኽንክን ተላገብቲ ሕማማት
ምስ ኣብ l'association AIDES ናይ ኤይድስ ማሕበር

ንኽንክን ተላገብቲ ሕማማት

ምስ 
ኣብ l'association AIDES ናይ ኤይድስ ማሕበር

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ16 août 2022

እንታይ ኢዩ?

ነጻ መርመራ ናይ፣ ወይቦ፣ ኤችኣይቪ ኤይድስ፣ ብነጻ ምግባር፣ ኩነታት ጥዕናኹም ፍለጡ እቲ መርመራ እቲ ብምግባርኩም ፣ ካብ ኢንፈችሽን ወይ ከኣ ምግዳድ ኣቲ ሕማም ክዓግቶ ይኽእል እዩ።እቲ መመርመሪ ቦታኣብ ዝተፈላለየ እዩ።

ንመን ኢዩ ፧

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዕለት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ዝመጻኽም\ሉ\ላ ወይ ዝኣተኽም\ሉ\ላ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ሓደ ስልጠና ወይ ኣፍልጦ ተግትኦ ብ ጾታዊ ሓማማት ዝመሓላለፉ ሕማማት

ቅድሚ እቲ መርመራ፣ ሓደ ሞያዊ ብቕዓት ዝዓጠቐ ኣላክ፣ ን ሓፈሻዊ ኣፍልጦኹም ኣብቲ ጉዳይ ማለት፣ (ብ ጾታዊ ርክብ ንዝመሓላለፉ ሕማማት፣) ናብኦም ዘቃልዑ ኹነታትን፣ ብኸመይ ከም ዝመሓላለፉን፣ እቲ ዝበለጸ መከላኸሊ ኣገባባት ምዝውታርን ካልእን የጠቓልል።

Comprendre pourquoi et quand faire le test

ብዛዕባ ብኸመይን መዓስን ከም መርመራ ከም ዝግበር ምፍላጥ

  • . እንተደኣ ፈጺምኩም ፈተና ናይ ኤች ኣቪ ጌርኩም ዘይትፈልጡ ዄንኩም፣ እዚ እቲ ኣንኮ መገዲ ፣ ኣለኩምን የብልኩምን ዘነጽር።
  • እንተደኣ ነጋቲቭ ወይ ነጻ ኴንኩም፣ ብኸመይ ጽሑስ ጾታዊ ትክብ ትፍጽሙ፣ እንተወሓደ ኣብ ዓመት ሓንሳብ ኣፍልጦኹም ምሕያልን ዳግም መርመራ ምግባርን።
  • እንተደኣ ኣብ ናይ መጻምዲ ዓለም ኣለኹም፣ እቲ መርመራ ንኽልቴኹም እዩ ዝምልከት መታን ፣ ን ንሓባራዊ ውሕስነት።
  • እንተድደኣ ፣ ን በላሕቲ ነጋራት ተቕቃሊዕኩም ፣ ብፍላይ ድማ ካም እኒ ድራግ ዛኣመስሉ ፣ ብ መርፍእ ምስ ካልእ ሰብ ተወጋጊእኩም ትፈልጡ ኴንኩም፣ እቲ ዝነበለ መርመራ ናይ ኤችኣቪ ምግባር እዩ።

i ኣገዳሲ ሓበሬታ

እቲ ናይ ኤችኣቪ መርመራ፣ ምስኡ ኣውን ናይ ወይቦ ፣ ወይ ካልእ( ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት) ክግበር ይከኣል እዩ።

ብ ጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ኣፍልጦኹም ንምዕባይ

DÉPISTAGE DU VIH/SIDA : ወይ መርመራ ናይ ኤኣቪ ኤይድስ

*VIH ኤች ኣኣይ ቪ ቫይረስ ንስርዓተ ምክምኻል ሕማማት ዘጥቕዕ ቻይረስ እዩ

VIH veut dire Virus de l'Immunodéficience Humaine :

ስለዝኾነ ድማ፣ ነቲ ዘጥቕዖ ሰብ ንበብግዜ ዝምዕብል መጥቃዕቲ ነቲ ናይ ስርዓተ ምክልሓል መስርሑ የቕዕዖም። (እዚ ማለት ድማ እቲ ሰብ ናይ
ሕማም ናይ ምክልኻል ሓይሉ ይጠፍእ)

* SIDA/AIDS ድማ ብሳዕቤን ናይቲ ቫይረስ ዝስዕብ ረኽሲ ወይ ሳዕቤን እዩ

:ጉድለት ወይ ብኩራት፣ ናይ ክትትልን ብቑዕ ክንክንን ድማ፣ እቶም ህዋሳት ኣካላትና፣ ዘለዉ ናይ ምክልኻል ዋህዮታት፣ በብቑሩብ እናነከዮምን ዘይ ብቑዓት ኣናገበሮምን ይመጽእ። ስለዝኾነ ድማ ናይ ዓበይቲን ቀተልቲን ሕማማት እናኣቃልዐ ይመጽእ።ገለ ገለ ሕማማት ቀተልቲ እዮም ' ገለ ገለ ድማ ተበላለጽቲ' ኮይኖም ኣብ መስርሕ ምድኻል ምሉኦ እጃም የበርክቱ። ስለዚ ድማ እቲ ሰብ ብብዙሕ ሕማማት ከም ዝቕቓዕ ምስ ኮነ ኤይድስ ኣማዕቢሉ ይበሃል ።

ኣገባብ `መርመራ ናይ ኤች ኣይቪ ኤይድስን ዝተፈላላየ እዩ

- ኣቲ ኣዝዩ ፍሉጥ ኣገባብ መርመራ (ELISA) ማለት ብ ደም ዝውሰድ ምርመራ እዩ። እቲ ውጽኢቱ ድማ ካብ 3 ሰሙናይ ክሳብ ሓደ ወርሒ ንን ልዕሊኡን ዝንጸር ክኸውን እከሎ። Test classique (ELISA) : le test de dépistage par prise de sang recherche dans le sang la présence d’anticorps, preuve de l’infection. Il est fiable s'il est réalisé six semaines après une prise de risque : un délai de 1 mois et demi doit s'être écoulé après la dernière prise de risque.

- ካልእ ድማ ቅልጡፍ መርመራ ኮይኑ፣ ውጽኢቱ እንተነውሐ፣ ኣብ ውሽጢ 30 ደቓይቕ ዝፍለጥ እዩ። ብ ገለ ጠብታ ናይ ደም ድማ ይካየድ፣ እዚ እንተኾነ ኣዚ ዓይነት መርመራ እዚ ናይ ድሕሪ 3 ኣዋርሕ ወይ 12 ሰሙናት ክድገም ኣለዎ። ምኽልናቱ እቲ ናይ ኤችኣይቪ ቫይረስ ናብ ኣካላት ወዲሰብ ኣትዩ ክሳብ ዝምዕብል፣ ክንድኡ እዋን ስለ ዘድልዮ፣ እቲ ካልኣይ መርመራ እንተዘይተኻይዱ ምሉኣ ውጽኢት እዩ ክባሃል ኣይከኣልን።

- እቲ ኻልእ ድማ Autotest ይበሃል፣ እዚ ዓይነት መርመራ እቲ፣ ንተመርመራ ከም ዝጥዕም ማለት ኣብ ገዛ፣ ኣብ ገዛ ኣብ ፋርማሲ፣ ኣብ እንዳ ሓኪም፣ ማለት ንኻልእ ሕማማት እንተላይ ዝኣሊ ሓኪም፣ ዝግበር ከውን እከሎ፣ እቲ ውጽኢቱ ኣብ 15 ደቃይቕ እኳ ዝፍለጥ እንተኾነ፣ እቲ ዝበለጸን ዘተኣማምንን ሲ ሕጊ እውን እቲ መርመራ ድሕሪ 3 ኣዋርሕ ምድጋሙ እዩ።

DEPISTAGE DES HÉPATITES : መርመራ ናይ ወይቦ

L’hépatite A እቲ ብ ኣይፐተሲ ኤይ ዝፍለጥ ወይቦ ፣ ብ VHA ዝተባህለ ቫይረስ ዝመጽእ ኮይኑ ፣ ተለጋቢ እዩ ፣ ኣብ ብጾታዊ ሕማማት ዘመድቦ ድማ ብ ናይ ኣፍ ወይ ኦራል ዝፍጸም ጾታዊ ርክብ፣ ስለ ዝላገብ እውን እዩ።

L’hépatite B ብ VHB ዝበሃል ቫይረስ ዝመሓላለፍ ኮይኑ፣ ብቐሊል ዝመሓላለፍ እውን እዩ። ኣብ ፈረንሳ ንኣብነት፣ ብ ኣብ ብዝግበር ጾታዊ ርክብ ብምትሕልላፉ ዝተፈልጠ እዩ። ከምኡ እውን እዚ ማለት እቲ ሃይፐንተንሲስ ቢ ብ ኻልእ መገድታት እውን ክመሓላለፍ ዝኽእል እምበር ካልኦት ሲ ዓይነታት ወይቦ ብጾታዊ ርክብ እዮም ዝመሓላለፉ።

L’hépatite C እዚ ወይቦ እዚ ከም ብ ጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፍ ወይቦ ኣይጥቐስን ኣይምደብን፣ እንተኾነ ኣብ ገለ ገለ ኣጋጣሚታት እቲ ብ ምትንኻፍ ደም ፣ ገለ ገለ እዋን ድማ፣ ብ

-ወርሓዊ ጽግያት

de règles,

- ብ መቐመጫ ዝግበር ጾታዊ ርክብ

- ብ ተጣቃምነት ናይ ድራግ መሳርሒታት ካልእን ክመሓላለፍ ይኽእል እዩ

Hépatite B et hépatite C : ብኸመይ እዩ እቲ መርመራ ዝግበር? ንዝብል ሕቶ ኣብ ዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ዝምርኮስ እዩ።

Hépatite B et hépatite C :

- እንተደኣ ቅድሚ 1992 ዓም ካልእ ሰብ ደም ዝወሰደ ሰብ ምስ ዝኸውን

- እንተደኣ ኣብ ኣብ ምውሳድ ድራን ሓሽሽን ዝሳተፍ ኮይኑ፣ እዚ ድማ ምስ በላሕቲ ነገራት ምትእስሳር ክህልዎን ብእኡ ዝመጽእ ሳዕቤናትን ዝተቓልዐ ስለ ዝኸውን።

- እንተደኣኣ ዓቢ ተኻይድሉ ዝተፈጥ ኮይኑ እቲ ሰብ

- ብ ኸብድቲ ሕምማምት ተጠቖዑ ኣብ ሕክምና ነዊሕ ዝደቀሰ እንተኾይኑ።

- እንተደኣ ወላዲቱ በቲ ሕማም ዝተለኽፈት ኮይና

- እንተደኣ ወለዲ በቲ ሕማም ዝተጠቅዑ ኮይኖምmon (ou ma)

-እንተደኣ ገለ ካብ ኣባላት ቤተሰብ በቲ ሕማም ተጠቒዖም

- እንተደኣ acupuncture ማለት ብ መውጋኣቲ መርፍእ ዝካየድ ክትትል ወሲዱ ዝፈልጥ ኮይ ኑ እቲ ሰብ

- እንተደኣ ተወቂጡ ኔሩ ኮይኑ

- እንተደኣ ኣብ ይህወቱ ተኣኣሲሩ ዝፈልጥ ኮይኑ እቲ ሰብ j’ai été

- እንተደኣ ኣብ እዋን ቁልዕነተቱ ብኸቢድ ሕማማ ይሳቐ ኔይሩ ወዘተ ።

ናይ ኤች ኣይ ቪ መርመራ ንምግባር

AIDES vous propose en toute confidentialité :

- Informations, préservatifs, gel et matériel de réduction des risques,

- Test rapide VIH (virus du sida),

- Test rapide VHC (hépatite C),

- Test rapide VHB (hépatite B),

- Autotests VIH.

i

Bon à savoir :Il n'y a pas besoin d'être à jeun lorsque l'on souhaite se faire dépister.

Il est recommandé de faire un dépistage de toutes les IST (Infection Sexuellement Transmissibles : chlamydiae, gonocoques, etc. ) également en laboratoire de ville ou en en CEGIDD.

En France, il est possible de faire un test de dépistage VIH, IST et Hépatites :

- dans un CEGIDD (Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic),

- dans un laboratoire d'analyses médicales (avec ou sans ordonnance selon les laboratoires),

- dans des locaux associatifs comme AIDES ou des dispositifs mobiles habilités (TROD),

- à l'endroit de son choix avec un autotest du VIH.

ንብስኹም ካብ ሓግዚ ወይ ሓልዉ ካብ መልከፍቲ ወይ እውን ምምዕባል ኤይድስ ንኽትዕገቱ ምእንቲ

- ሓበሬታ ፣ ኮንዶምን ካልእን መከላኸሊ ባእታታን ምጥቓም

- ብቕልጡፍ ምምርማር Test rapide VIH (virus du sida), ምግባር

- ቅልጡፍ መርመራ ናይ Test rapide VHC (hépatite C), ምግባር

-ህጹጽ መርመራ ናይ Test rapide VHB (hépatite B)

- ባዕላዊ መርመራ ናይ HIV

i ኣብዚ ክፍለጥ ዘከዎ ግን ፣

ነቲ ፈተና ምግባር ክትሓፍሩ የብልኩም፣ ምኽንያቱ ንኹሎም ተመሓለፍቲ ሕማማት፣ ናይ ምምርማር ዕድላት እውን ኣለኩም።

ከምኡ እውን ናይ ብ ጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሓማማት IST ከምኡ ኣውን ናይ ኣከባብያዊ ናይ ክትትም ማእከላት GEGIDD ክትትል ርኸቡ

ኣብ ፈረንሳ መርመራ ናይ ምግባር ዩ ናይ ኤች ኣይ ቪ፣ ወይቦን ነጻ ዕድል ኣሎ

- CEGIDD ማለት ኣም መመርመሪ ማኣከላት፣ dans un CEGIDD

- ኣብ ማእከላት ሕክምና(ብዘይ ናይ ሓኪም ወረቐት ),

- ኣብ ኣከባቢኹም ዝርከብ (TROD), ማለት ማእከል ህጹጽ መርመራ

- እቲ መርመራ ናይ ኤች ኣይ ቪ ናብ ተመርመርቲ HIV ደገፍ ዝህብ እዩ

ን ውጽኢት መርመርኦም ፖስቲቭ ዝኾኑ ሰባት ፣ ኣሰናይነትን ሓገዝን

እንተደኣ እቲ ውጽኢት መርመራ ፖስቲቭ ኮይኑ፣ ኣብ ኩሉ መሰላትኩም ናይ ሕክምና ይኹንካልእ ክንተሓበረኩም ኢና፣ "Rompre l'isolement" et "Être accompagné". ማለት ተነጽሎን ገለልተነትን ከይስመዓኩም ከነሰንየኩም ኢና ።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ርኸቡና

ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ናይ ኤይድስ መመርመሪ ማእከላት። ፣ ንምርካብና ኣይትጠራጠሩ ኣይትሰከፉ ።

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
3 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
14እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
AIDES

AIDES