Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ሰኩኽ ካቶሊክ ናይ ቦርጎኝ Bourgogne

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2, B1

ዋጋ

ብነጻ

ኣበይ ?

ኣብ ትምህርቲ ቖልዑ ምትሕግጋዝ ንምርካብ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

ኣብ ዙርያ ምትሕጋዝ ናይ ትምህርቲ ምስ ዝመጽእ እዚ ዝስዕብ መደባት ኣሎና

  • ሓገዝኣብ ዕዮ ገዛ ምስራሕ
  • ምስ ኣብ ትምህርቲ ዘለዉ ኣካላት ምምሕዳርን መምህራንን ምርኻብ
  • ንቆልዑ ናብ መጻወቲን መዘናግዒን ቦታታት ምውሳድ ንወለዲ ኣብ ናይ ደቆም ዘሎ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ምትሕብባር ወዘተ።
  • ብዛዕባ እዚ ዝምልከት ንኣባላትና ምሕታት ኣይትጠራጠሩ፣ ( ቀዳምነት እንህቦ ን ኣብ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ትምህርቲ ንዘለዉ ተመሃሮ ምዃኑ ክትርድኡልና ድማ ንፈቱ)

ብተወሳኽ እውን ንኣብ ኣሸጋሪን ዘይጥጡሕ ኩነታት ዘለዉ እውን ቀዳምነት ይህብ።

ኣብ እዚ ክፍለጥ ዘለዎ፣ ኣብቲ እንገብሮ መዓልታዊ ርክብ ፣ኣብ ናትና ባህላዊ ን ማሕበራዊን ንጥፈታት ክትሳተፉ ክንጥይቐኩም ምዃንና ክንሕበ እውን ንፈቱ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ካብ ምትሕግጋዝ ናይ ዕዮ ገዛ ዝሓለፈ፣ ሓፈሻዊ ሓገዝን ደገፍን ናይ ኩሉ ዓይነት ሕቶታት ምስ ትምህርቲ ቆልዑ ዝተኣሳሰረ ክንሕግዘኩም ኢና።

እዚ ንምዃን ኣብ ሰሙን ሓደ መዓልቲ ኣብ ገዛ ናይቶም ቤተሰብ ብምኻድ፣ ምስ እቶም ቆልዑ ንሓደ ሰዓት ብምጽናሕ ነሰላስሎ።

እቲ ደገፍን ምትሕጋዝን፣ ብውሑዱ ን ሓደ ዓመተ-ትምህርቲ: ኣድላዪ እንተኾይኑ ድማ፣ ከከም ኩነታቱ ክናዋሕ ይኽእል እዩ።

ከመይ ንገብሮ?

ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ እዚ ካርታ ዘሎ ቀይሕ ነቑጣ መሓበርታ ብምጥዋቕ ንምርካብ ይከኣል።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
nounouተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
olgamyolgamyተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
loïsloïsተርጓሚ/ሚት
mhd aweiss al doboushmhd aweiss al doboushተርጓሚ/ሚት
secours catholique délégation bourgognesecours catholique délégation bourgogneኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ