Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ሰኩር ካቶሊክ ናይ ከተማ ቡርጎኝ፣

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳምንባብን ምጽሓፍን ዝኽእል, A1

ዋጋ

ብነጻ

ኣበይ ?

ኣብ ጃርዳን (ብሓባር ኮይንካ ዝዕየ ጀርዲን ወይ ናይ ኣታኽልቲ ዝርከቦ ቦታ ምስታፍ ማለት እዩ) ኮሌክቲቭ ዝበሃል ሓባራዊ መደብ ተሳተፉ፣

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 3 ans

እንታዩ’ዩ ?

ኣብ ናይ ሓባር ጃርዳን ኮሌክቲቭ (ጃርዲን) ምስታፍ ማለት ንኣካላትናን ጥዑምን ምቁርን ንጥዕናና ድማ ሃነጽቲ ዝኾኑ ፍረታት (ፍሩታታት) ካብቲ ዝተዘርኡሉን ቦቒሎም ዝተንጠልጠሉሉን ገረብን ናይ ኣዝርእቲን ቦታታት ኣብ ምእራዮም ምስታፍን፣ ብተወሳኺ ድማ ኣሪኹምን ኣኪብኩምን ምምጋብ ወይ ምብላዕ ዘጠቓለለ መደብ እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

እሞ ሃየ! ነዚ ደስ ዘብል ሓባራዊ ማለት ብሓባር ኮይንካ ዝዕየ ናይ ጀርዲን ህይወት ተሳተፍዎ፣ ኣብኡ ብዛዕባ ኣዝርእቲ: ፍረታት: ኣሕምልቲ: ምስኦም ዝዛመዱ ነገራትን እኹል ኣፍልጦ ክህልወኩም እዩ። ነጻ እዋንኩም፣ ኣብ ደስ ዝብልን ምዉቕ ናይ ወለንታ ተግባራት ኣውዕልዎ።

ኣብቲ ጃርዲን፣ ሰብ ሞያ: ወይ እውን ጀመርቲ: ንኣሽቱ ምስ ዓበይቲ:ንኹሉ ክፉት እዩ።

ከመይ ንገብሮ?

ካብዚ እትርእይዎ ዘለኹም ስነ ካርታ ንዘለዉ ቤት ጽሕፈታት ናይ ኣባላትና ስለዝኾነ፣ ኣብታ ሓንቲ ንዓኹም ደስ ዝበለትኩምን ንዓይ እዚኣ ትቐርበንን ትሕሸንን እያ እትብልዋ ቦታ ብምሕራይ፣

ምሳታቶም ብምርኻብ ክትፈልጥዎ እትደልይዎ ሓበሬታን ናብዚ መደብ ንምስታፉ ክትገብርዎ ዝግበኣኩም ስጉምትታትን ክሕብሩኩም እዮም እሞ ንዓታቶም ካብ ምውካስ ድሕር ኣይትበሉ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
katuwenkakatuwenkaተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
mohamad.mijbel@gmail.commohamad.mijbel@gmail.comተርጓሚ/ሚት
secours catholique délégation bourgognesecours catholique délégation bourgogneኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ