Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ለ ረስቶ ዱ ኮር 21 "les Restos du Coeur 21"፣

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳምንባብን ምጽሓፍን ዝኽእል, A1

ዋጋ

ብነጻ

ኣበይ ?

መግቢ ብነጻ ምርካብ፣

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 ans

እንታዩ’ዩ ?

l'un des 24 centres de distribution alimentaire ንግዚኡ ፍታሕ ዝኸውን ዝዕደል ስሩሕ መግብን፣ ከምኡ ድማ ብነጻ፣ መግቢ ዝዕድላን ዘከፋፍላን ማእከላት ኣብ ሓንቲ ኤን ምጹን ተጠቐሙን፣

ንምንታይከ የዘገድስ?

ሬስቶ ደ ኮር ዝበሃል ናይ ርህራሄ ሓጋዚ ማሕበር"Restos du Cœur" ስሩዕ መግቢ ብነጻ፣ ብመሰረት ቁጽሪ ኣባላት ቤተሰብኩም ብዝምጥን ጠለብ ክህበኩም እዩ።

.

ኣብዘን ዕስራን ኣርባዕተን መግቢ ዝዕድላን ዘከፋፍላን ማእከላት ኣብ ሓንቲ ኤን መጺኹም ርኸቡና l'un des 24 centres de distribution alimentaire

ከመይ ንገብሮ?

ነዚ ነጻ ናይ መግቢ ሓገዝ ንምርካብ "ዶክመንታት" ንኣብነት ከም ናይ ፣ ናይ ደሞዝኩም ኣታዊ ዝገልጽ ወረቐት ፎይ ወይ ድማ ፊሽ ደ ፔይ ዝበሃል፣( ኤ ረ ሳ "RSA" ናይ ወርሓዊ ሃልክታትኩም ክፍሊት ዘርኢ ወረቐት ፣ ( ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ነዚኣቶም ተማሊእኩም ምምጻእ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

15 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

andressa bittencourtandressa bittencourtምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
sitora abdullaevasitora abdullaevaተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
omar kokachomar kokachተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
yakoyakoተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
loïsloïsተርጓሚ/ሚት
mhd aweiss al doboushmhd aweiss al doboushተርጓሚ/ሚት
restos du coeur_ad21restos du coeur_ad21ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ