Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ብዛዕባ መሰላትካ ግቡእ ሓበሬታ ምርካብ፣

CIDFF
ኣዳላዊCIDFF

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ኣበይ ?

ብዛዕባ መሰላትካ ግቡእ ሓበሬታ ምርካብ፣

ኣቐድዲሙ ዝነበረ рік тому

እንታዩ’ዩ ?

ስራሕን  ዝምልከት፣ ዘይክፈሎ ቀዋሚ ናይ ሕጊ ሓገዝ፣
እዞም ቀወምትን ናይ ነጻን ምስጢራውያንን ናይ ሕጊ ምሕጋዝን ምስላጥ ጉዳያትን፣ ዝሳልጥዎም ጉዳይት እዞም ዝስዕቡ እዮም፣

  • መሰል ስደተኛታት ( ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ኣብ ዝጸንሑሉ እዋን "
    séjour"፣ ብዛዕባ ምሕታት ዑቕባን"asile")፣  
  • መሰል ቤተሰብን፣
  • መሰል ስራሕን  ዝምልከቱ እዮም፣

ንምንታይከ የዘገድስ?

ግቡእ ሓበሬታ ምርካብ ብዛዕባ መሰላትካ ንምሕታትን ምርካብን፣ ብዛዕባ ኣብ መንግስታዊ ቤት ጽሕፈታት እንገብሮም
ምስላጣት ማለት መሰል ስደተኛታት ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ኣብ ዝጸንሑሉ እዋን፣ ብዛዕባ ምሕታት ዑቕባን፣ መሰል
ቤተሰብን፣ መሰል ስራሕን  ዝምልከቱ እዮም፣  

ኣብ ከነሳልጦም እንደልዮም ናይ መንግስቲ ኣሰራርሓን ኣብ ቀወምቲ ናይ ሕጊ ሓገዛት  ግቡእ ምኽሪን ሓገዝን ወይ ምስላይን ምርካብ፣

ከመይ ንገብሮ?

ቆጸራ ንምሓዝ በዚ ቁጽሪ ቴሌፎን
03.80.48.90.28  ክትድውሉልና ኣድላዪ እዩ፣

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
nounouተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
lanie456lanie456ተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
cidff21cidff21ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ