Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ኣብ ፕዋ ፓሰረል(Point Passerelle)፣

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ኣማኻሪ ናይ ባጀት ንምርካብ፣

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 3 ans

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ዝበሃል Le Point Passerelle ንዘለኩም ቁጠባዊ ሽግር ፣

ንምፍታሕ ዝዓለም ሓገዝ ኣዳልዩልኩም ኣሎ።

እዚ ሓገዝ እዚ ንምርካብ ዝበዝሐ እዋን ብናይ ማሕበራውያን ተሓጋገዝትኹም ማለት ወይ ድማ ሶሻል ኣሲስታንስ ወይ ድማ እቶም ንመሰላትኩም ኣብ ፈረንሳ ዝሕብሩ ኣካላት ዝወሃብ እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

እቶም ኣማኸርቲ ፣ ኩነታትኩም
ብምግምጋም ፣ መፍትሒ ንምርካብ ፣ መገድታት ሃሰስ ይብሉ( ምስ እቶም ወርሓዊ እትኸፍልዎም ብዛዕባ ልቓሕን ንእትወድዎን ብዝምልከት፣ ኣካላት ኣብ ኣከፋፍላ ንምስምማዕ ክህሉ : ክኸውን ይኽእል : ወይ እውን ኣሲስታንት-ሶሻልኩም ኩናትትኩም ምሕባርን፣ ኣድላዪ እንተኾይኑ ድማ ሓገዝ ከም እትረኽቡ ምግባርን ካልእን ከጠቓልል ይኽእል)፣

እቶም ኣማኸርቲ ኣብ ዝደለኽሞ እዋን ነቲ ምስናይ ከቋርጽዎ ይኽእሉ እዮም ኣብ ድሌትኩም እዮ ዝሙርኮስ።

ከመይ ንገብሮ?

ብቁጽሪ ስልክና ክትድውሉልና ትኽእሉ ኢኹም፣ 03 80 48 93 05

ወይ እውን በዚ ዝስዕብ ናይ መርበብ ሓበሬታ ናይ መልእኽቲ መል ኣኽን መቐበልን ኣድራሻና ማለት ብ ኢመይል ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም፣ dijon@ppcb.fr ርኸቡና

ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
omar kokachomar kokachተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
mohamad.mijbel@gmail.commohamad.mijbel@gmail.comተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
tinlaatinlaaተርጓሚ/ሚት
point passerelle champagne bourgognepoint passerelle champagne bourgogneኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ