Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ኣሽ ኤ ኣሽ( H&H ) ዝተባህለ ኣነባብራ ዝሕብር መደብ ትምህርቲ፣

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2, B1

ዋጋ

ብነጻ

ኣበይ ?

ኣብ ናይ ሓባር መንበሪ ገዛ ማለት ኣፓርትመንት(appartement) ምስ ጎረባብትኻ ናይ ኣነባብራ መንገዲ ምስትውዓሉን ተጠንቂቕካ ምንባርን፣

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 3 ans

እንታዩ’ዩ ?

ኣቢታ ኤ ኡማኒዝም (Habitat et Humanisme) ዝተባህለ መደብ ምስ መሻርትኽቱ ዝኾና ማሕበራት ብምትሕብባር ኣዝዩ ሃናጺን ጭቡጥን ዝኾነ ከመይ ጌርና ብሓባር ክንነብር ከምእንኽእል ዘረድእ መደባት ስልጠናታት ኣዳልዩ ኣሎ፣

ኣብዞም መደባት ዝድህ ሰሱ ጉዳያት እምበ ኣር እዞም ዝስዕቡ እዮም፣

- ናብቲ እንኣትዎ ኣፓርታሞ (መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ናይ ሓባር ፓላሶ ወይ ደርብታት ዝሓዘን ብዙሃት ነባሮ ዘለዉዎ ገዛ እዩ) ዝርከብ መንበሪ ገዛ ንምእታው ግቡእ ምድላዋት ምግባር፣

-ናይ ጸዓት ማለት ኤሌክትሪክን ጋዝን ብሓፈሻ ካልእን እነህልኾ ሓይሊ ምጥንቓቕን ቁጠባ ምግባርን፣

- ኣብ ናይ ገንዘብ ዓቕምና ብምትኳር ኣታዊናን ወጻኢናን ብምምማይ መጻኢ ፋይናንሳዊ መደባትና ምስራዕ፣

- ወዘተ...

ንምንታይከ የዘገድስ?

እቲ ስልጠና ኣብ ሓደ ኣፓርተመንት መንበሪ ገዛ እዩ ዝካየድ!

ዝኾነ ይኹን ናይ ምዝገባ ክፍሊት የብሉን፣

ከመይ ንገብሮ?

ብቑጽሪ ስልክና ደዉሉልና፣ 03 80 45 85 30

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
basheer al ghothanibasheer al ghothaniተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
yonitechyonitechተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
koryanikakoryanikaተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
yoan pouzetyoan pouzetተርጓሚ/ሚት
h&hh&hኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ