Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ሃቢተ ሁማኒተ Habitat et Humanisme

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ኣበይ ?

መጽለሊ ንምርካብ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 3 ans

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ኣብ Habitat et Humanisme ንምክራዩ ሕሱር ዝኾነ ገዛውቲ ዘቕርብ dijonnaise ዲጆን ዝነብሩ ውልቀሰባት ፣ መጻምዲ፣ ቤተሰብ፣ ኣተኩሩ እዩ።

i ምፍላጡ ኣገዳሲ! :እቲ ክራይ ሕሱር እዩ፣ እዚ ድማ ን ኣብ ቀዋሊ ፣ ኣብ ናይ መንግስቲ ገዛውቲን ናይ ውልቀሰባት ገዛውቲን ንምክራይ ዝኣክል ገንዘብ ንምእካብ ዝዓለመ እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

እቲ ዓይነት ክራይ "plafonnés ውሱን " (ኢዚ ማለት --ደረት ዘለዎ ) ኮይኑ ኣብ ሓደ እዋን እቶም ተክእረይቲ ክወጹ የገድድ።

ነዚ ኣጋጣሚ ኣዚ ንምጥቃም ፣ ኣብ ዘገድድ ኣጋጣሚ እንተደኣ ኣለኹም ኴንኩም፣ እሞ ኣብ d'Habitat et Humanisme ብ ውሑድ ክራይ ክትጸንሑ ደሊኹም፣ ጉዳይኩም ኣብ ኣሲታንስ ሶሻል ኣቕርቡ።

ከመይ ንገብሮ?

ወይ ብ ቴለፎን 03 80 45 85 30 ደውሉልና

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
basheer al ghothanibasheer al ghothaniተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
maddie bmaddie bተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
nikisnikisተርጓሚ/ሚት
aniavilenaniavilenተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
h&hh&hኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ