Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ሃቢተ ሁማኒተ Habitat et Humanisme

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ኣበይ ?

መጽለሊ ንምርካብ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 ans

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ኣብ Habitat et Humanisme ንምክራዩ ሕሱር ዝኾነ ገዛውቲ ዘቕርብ dijonnaise ዲጆን ዝነብሩ ውልቀሰባት ፣ መጻምዲ፣ ቤተሰብ፣ ኣተኩሩ እዩ።

i ምፍላጡ ኣገዳሲ! :እቲ ክራይ ሕሱር እዩ፣ እዚ ድማ ን ኣብ ቀዋሊ ፣ ኣብ ናይ መንግስቲ ገዛውቲን ናይ ውልቀሰባት ገዛውቲን ንምክራይ ዝኣክል ገንዘብ ንምእካብ ዝዓለመ እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

እቲ ዓይነት ክራይ "plafonnés ውሱን " (ኢዚ ማለት --ደረት ዘለዎ ) ኮይኑ ኣብ ሓደ እዋን እቶም ተክእረይቲ ክወጹ የገድድ።

ነዚ ኣጋጣሚ ኣዚ ንምጥቃም ፣ ኣብ ዘገድድ ኣጋጣሚ እንተደኣ ኣለኹም ኴንኩም፣ እሞ ኣብ d'Habitat et Humanisme ብ ውሑድ ክራይ ክትጸንሑ ደሊኹም፣ ጉዳይኩም ኣብ ኣሲታንስ ሶሻል ኣቕርቡ።

ከመይ ንገብሮ?

ወይ ብ ቴለፎን 03 80 45 85 30 ደውሉልና

ኣብ ላዕሊ ገጽ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
basheer al ghothanibasheer al ghothaniተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
maddie bmaddie bተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
nikisnikisተርጓሚ/ሚት
aniavilenaniavilenተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
h&hh&hኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ