Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ፕሮኣክቲቭ Proactive RH

Proactive RH
ኣዳላዊProactive RH

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB1

ስራሕ ንምርካብ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

Proactive RH® ብሳላ ወኪላቱ፣ግዝያዊ ስራሕ በቲ ብ intérimaires, ዝበሃል ዓይነት ውዕል ጸይ ብ ቐዋሚን ግዝያዊን CDD ወይCDI ውዕላት ንመካብ ትሕብዘኩም

እንተይ ዓይነት ስራሕን ከም እትደልዩን ኣንታይ ክእለት ኣለኩምን ምስ ኣዛረበኩም፣ ትካልና፣ ን ሞያኹም ኣብ ተግባር ዘውዕለሉ ሃሰስ ይብል መዳያት የሳልየኩም። dኣማኸርቲና፣ ናብ ዝምእምኣኩምን እትምእምዎን ዝበሎም ትካላት ብቕዓትክኩም ክብ ዝበለ ተቖጸርቲ ንምዃን የየዳልወኩም።

ኣለዉ፣ ብዙሓት ወኪላት ፣ኣብ ዞባ Bourgogne-Franche-Comté : ዲጆን Dijon (2ወኪላትs), እባ ሞንኡ Beaune ን ኣብ በሳኮን Besançon. ከምኡውን ኣብ Orléans.

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣባላትና ን ዓመዊሎም ብግቡእ ብምእንጋድ፣ ብ ውዕላት ናይ CDD, CDI ወይ ከም ዝቑጸሩ ይገብር፣. ተዓወቱ፣ , ዝተፈላላዩ ስርሓት ብምቑጻር፣ ብ ኽትስልጥኑ ክትሰርሑን ክትቁጸሩን ዓቢ ዕድል ኣለኩም !

ኣብ ቦታ ወኪላትና ብቐጥታ ብምምጻእ ዝግብኣኩም ሓበሬታታ ውሰዱ

i ክፍለጥ ዘለዎ!

ከምኡ እውን ብ ናይ ኢንተርትነና ማለት ናይ Proactive RH®, ምዝጋብ ይከኣል እዩ ፣ ብከምዚ ድማ ድሕሪኡ ዘሎ መደባት ትሕበሩ።

ብ ሓደ ኣካብ ወኪላትና ምጹ፣ ,ምስ ኣብላትና ተራኸቡ፣ እብ ከባቢኹ ምዘሎ ስርሓት ክሰብሉ። ኩሉ ከመይ ከም ዝግበር ሓበሬታ ርኸቡ።

እቶም ምኩራት ኣባላትና ሓደ ወይ ሓንቲ ካብኣቶም ፣ ኣብ ዘሎ ናይ ስራሕ ዕድላት ንምኽሳብ ክሕግዝኹም እዮም de Proactive RH®.

ከመይ ንገብሮ?

ወትሩ፣ እዋን ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርብቢ፣ ተወዳዳርቲ፣ብሳላ ኣባላትና ንኽእነደኡ ኣብ ዝጥዕመሉም ቤት ጽሕፈት ክንጽበየኩም ኢና።

  • ኣብ Beaune ቴለፎን 03 45 56 20 00 - ኣድራሻና 7 boulevard Perpreuil, 21200 ቦኡን Beaune
  • Dijon Technique #ቁጽርና 03 71 70 02 40 – ኣድራሻና 30 boulevard de la Marne, 21000 ዲጆን Dijon
  • ዲጂን ተሪኣል Dijon Tertiaire & Cadres # ቁጽርና 03 80 42 47 47 - ኣድራሳና 43 rue Elsa Triolet, 21000 Dijon
  • ቤሳኮን Besançon ቁጽርና # 03 81 26 90 66 - ኣድራሻና 60 rue de Vesoul, 25000 Besançon
  • ኣርልይ Orléans #ቁጽርና 02 38 82 51 51 – ኣድራሻና 138 Av. Capitaine Jean, 45 800 St Jean de Braye
ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
youyouተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
hichamhichamተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
basilebasileተርጓሚ/ሚት
proactive rhproactive rhኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ