Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ ኡኒቨርስቲ ናይ ግሮኖብለ (Université Grenoble Alpes )

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2, A1, B1, B2, C1

ዋጋ

ብነጻ

ኣበይ ?

ምስልጣን፣ ብፍሉይ ስልጠና ብዝወሰዱ ተማሃሮ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 9 mois

እንታዩ’ዩ ?

በዘን ዝስዕባ ትምህርትታት ብፍሉይ ዝሰልጠኑን ዝተማህሩን ተመሃሮ ዝምራሕን ዝወሃብን ፍሉይ ስልጠናን ናይ ተግባር ልምምድን መደብ፣

  • ቋንቋ ፈረንሳ (Français) (Département LLASIC) ዝወሃብ መደብ ትምህርቲ
  • ቋንቋ እንግሊዝ (Anglais) (Département Langues Étrangères) ዝወሃብ መደብ ትምህርቲ
  • ሕሳብ ወይ ናይ ቁጽሪ (Mathématiques) ዝወሃብ መደብ ትምህርቲ
  • ኣጠቓቕማ ኮምፒተር (IM2AG) ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዴፓርትሞ (Département)

  • Utilisation de l'ordinateur (Département IM2AG)
Si vous êtes étudiant en licence d'économie/gestion, vous pouvez bénéficier d'un tutorat par des étudiants de la même licence.

Ce programme est en lien avec l'espace

ምፍላጡ ኣገዳሲ

ኣብ ስነ-ቑጠባ ወይ(ማነጅመንት)፣ ብተመሳሳሊ ዓውደ ትምህርቲ ዘለዉ ተመሃሮ ናይ (tutorat) ተጠቀምቲ ኽትኮኑ ምዃንኩም ንሕብር።

እዚ ኮርስ እዚ ምስ ኤስፓስ ኮሊብሪ l'espace Colibri ብዝጽዋዕ ብምስላጥ ምሕደራዊ ወረቓቕትኹም

ንምንታይከ የዘገድስ?


እዞም ቀሪብ ናልኩም ዘለና ስልጠናታት፣ ምቕጻል ወይ ድማ ናብ ሞያዊ ዓለም እትጽምበሩሉ ኣፍደጌታት ከተርሕዉሉን እትኽእሉ መንገድታት ዘርእዩኹምን ዝ ሕግዙኹምን፥ ናብቲ ናይ መጻኢ መደባትኩም ንምጽምባር እትነጥፉሉ ዝወስድኩም መንገድታት ዝሓቖፉ ስልጠናታት እዮም።

እዞም ተመሃሮ ኾይኖም ግን ዘሰልጥኑኹም ሰባት እምበኣር፣ውዳበን ስርዓተ ትምህርቲን ብግቡእ ንኽትርድእዎ ክሕግዙኹም እዮም።

እዚ ኮ ፎርመር (co former) ዝተባህለ መደብ ብምትሕብባር፣ ምሕደራዊ ወረቓቕትኹም ኣብ ምስላጥ ንተሓባበር

ከመይ ንገብሮ?

ንዝያዳ ሓበሬታን፣ መቐበሊ ኣድራሻና ማለት ኢመይልና ክትጽሕፉልና ትኽእሉ ኢኹም።

ኣድራሻናe :accueil-coformer@univ-grenoble-alpes.fr

ኣብ ላዕሊ ገጽ

14 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

a mugniera mugnierምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
nounouተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
yoyobkyoyobkተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
comité réfugiés ugacomité réfugiés ugaኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ