Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ኤስፓስ ኮሊብሪ (Espace Colibri)፣

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ኣበይ ?

ናብ ዩኒቨርስቲ ንምእታው ዝግበር ምስናይን ሓገዝን፣

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 8 mois

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ቢሮ ኮሊብሪ Bureau colibri ዝተባህለ ንተመሃሮ ተቐቢሉ ናብ ዩኒቨርስቲ ንምእታው ናይ ምዝገባን መስርሕን፣ ትምህርቶም ምቕጻልን መስርሕን ካልእ ዝሕግዝ ተቐባልን ዝሕግዝን ወረቓቕቲ ዘሳልጥን ኣካል እቲ ቤት ትምህርቲ እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ብዲፕሎም ክትምረቑሉ ኣብ እትኽእሉሉ ላዕለዋይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ማለት ዩኒቨርሲቲ ብኸመይ ከምእትምዝገቡን ትምህርትኹም ጀሚርኩም ከምእትከታተሉን ጽፉፍ ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉን ኢኹም።

ኣገደስቲ ጉዳያትኩም፣ ተሓጋገዝቲ ዝኾኑ ሰብ ሞያ ሰባት ክትረኽቡ ። ንኣብነት ኣብቲ ክት ጽምበርዎን ክትከድዎን ዝግበ ኣኩም ናይ ትምህርትኹም መደባት ከም ኡውን ቋንቋ ፈረንሳ ኣብ ምምሃርን ካልእ ኣገደስቲ ጉዳያትን ወዘተ፣

ከመይ ንገብሮ?

ንዝያዳ ሓበሬታ,፣ በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ኢምይል ስደዱልና
: ኢመይል espace-colibri@univ-grenoble-alpes.fr ደውሉልና : 04 38 38 83 14 (ኣብዞም
ዝስዕቡ ሰዓታት)

Horaires d'ouverture :

  • ሰኑይ ካብ ሰዓት 10h-12h (ብቖጸራ RDV ኣብ ድሕሪ ቀትሪ)
  • ሰሉስ 14h-17h
  • ረቡዕ (ብ ቖጸራ RDV ጥራይ)
  • ሓሙስ 14h-17h
  • ዓርቢ ዕጹው/ closed እዩ
ኣብ ላዕሊ ገጽ

15 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
omar kokachomar kokachተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
frédérique pharabozfrédérique pharabozተርጓሚ/ሚት
camille lcamille lተርጓሚ/ሚት
agatheagatheተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
carowittmanncarowittmannተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
comité réfugiés ugacomité réfugiés ugaኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ