Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ስልጠና ኣብ ከተማ ኢሰር ዝርከብ ሊፈ ደ ኣፍፓ(LIFHE de Afpa Isère) ዝበሃል ትካል፣

AFPA Isère
ኣዳላዊAFPA Isère

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA1, A2

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜዳርጋ 9 ወርሒ

ኣበይ ?

ሰራሕተኛ ኣለይቲ ዓበይቲን ሕሙማንን ኴንካ ንምሰራሕ፣

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 3 ans

እንታዩ’ዩ ?

ነዞም ዝስዕቡ ነገራት ዕላማ ዝገበረ፣ምስ ክፍሊቱ ኣብ ን 9 ኣዋር ዝወሃብ ሞያዊ ስልጠና ፣

  • ምምሃር ቋንቋ ፈረንሳ ን 3 ኣዋርሕ
  • ን 6 ኣዋርሕ ድማ፣ ብዛዕባ እቲ ሞያ፣ ዝጠቅም፣ ሞያዊ ስልጠና እናሃበ ፣ ን ብተግባር ዘሰልጥን)
  • እዚ ስልጠና ኢ LIFHE(ንምውህሃድ ደቀንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ኣብ ስራሕ ) ንኹሎም ስደተኛታታ ክፉት ኮይኑ፣ ን ኣብ Isère ዝነብሩን ድሮ ኣብቲ ዓውዲ፣ ናይ ስራሕ ተመክሮን ዘለዎም ዝያዳ ቐዳምነት ይህብ።

i

ኣገዳሲ ሓበሬታ

ካልኦት ናይ ስልጠና መደባት ከም እኒ፣ ስርሓት ህንጻ፣ ክሽነን፣ ኢንዳስትሪን እውን ኣለዉና

ንምንታይከ የዘገድስ?

እተን ፈለማ 3 ኣዋርሕ ምጽናዕ ቋንቋ ዝተሓዝኣ ክኾና እንከለዋ፣

ካብ 60 ክሳብ 70 ሰዓታ ናይ እዚ ስራሕ ኣብ ፣ ኣብ
ምስራሕ ገዛ፣ እብ ምውህሃድ ምስ ኣስራሒ፣ ዘጠቓለል ኮይኑ፣ እዚ
ድማ ናይ ስራሕ ኮንትራት ምስ ኦፕኮ ዩኒ ፎርማስዮን l'OPCO Uniformation /ከምኡ እውን ኣድፓ ADPA /ዝካየድ እዩ።

ንንነዊሕ ዝዓለመ ስራሕን ኣብ ምርካብን፣ ናትኩም መጻኢ ሞያዊ መደባትኩም (ፕሮጀክት) ኣብ ምትግባር ንድግፍ፣

ኣብ እዋን ስልጠና፣ ንወርሒ
150 ብምኽፋል፣ መጽለሊን ነጻ ናይ መግቢ ኣገልግሎት ኣብ እዋን ምርካብ ይከኣል፣ ብዘይ ኣባላት ኣፍፓ(AFPA)፣

i

ኣብዚ ክፍለጥ ዘለዎ፣ ንቤተሰብ ዝከውን መጽለሊ የብልናን፣

ከመይ ንገብሮ?

ክትምዝገቡ ምስ እትደልዩ በዘን ቀሲለን ዝስዕባ ኣስማት ወከልትና ማለት

ናብ ናድያ ቡሸራብ Nadia BOUCHAREB ከምኡ እውን ሙሪየል ግሮልየ ኢልኩም፣

ብናይ መርበብ ሓበሬታ መልእኽቲ መቐበሊ ኣድራሻና ማለት ብኢመይላትና ስደዱልና ፣ nadia.bouchareb@afpa.fr

ሙሪየል ግሮልየ Marielle GRELIER

: marielle.grelier@afpa.fr ስደዱልና፣

ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
youyouተርጓሚ/ሚት
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
yoyobkyoyobkተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
oksioksiተርጓሚ/ሚት
afpa adminafpa adminኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ