Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ STEP's

Relais Ozanam
ኣዳላዊRelais Ozanam

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳምንባብን ምጽሓፍን ዝኽእል, A1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜኣብ መንጎ 40 ን 60 ዘሎ ሰዓት

ኣበይ ?

ናይ ፈለማ ናይ ስራሕ ተሞክሮ ንምህላው

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 3 ans

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ናይ ስራሕ ዕድል እዚ፣ሰራሕተኛታት ካብ 40 ክሳብ 60 ሰዓታት ናይ ስራሕ ዕድል ዝህብ ኮይኑ፣ እቲ
ደሞዝ ድማ ኣብ ኢድ ብ ካሽ ወይ ብጥረ ገንዘብ ዝወሃብ እዩ። እዚ
ብ STEP's ተዳለወ መደብ ሓሳቡ ኣብ ቀጻሊ ናይ ቀዋሚ ስራሕ ዘኽእል ኣጋጣሚ ንምፍጣር እዩ።

  • · እዚ ዕድል እዚ፣ ነቶም ምሉእ ናይ ዑቕባ መሰል ንዝረኸቡ ጥራይ እዩ ዝምልከት

· ሓደ ቕቡል ዝኾነ ናይ ፈረንሳ ወረቐት ምህላው ኣገዳሲ እዩ

.

ንምንታይከ የዘገድስ?

D'abord plusieurs séances de 4 heures de travail hebdomadaires, puis des journées de 7h.

ፈለማ መዓልታዊ ካብ 4 ደሓር ሰዓታት ክሳብ 7 ኣብ ሰሙን ዝቕጽል

ተሳተፍቲ እቲ መደብ ፣ ናብ Relais Ozanam ክእንገዱን ፣ ኣብ ደስ ዝበሎም ክሕድግዎን ይኽእሉ እዮም

ክልተ ነገራት ክሰላሰሉ እዮም። ፈለማ፣ ኣብ ኣጋ ምውዳእታን ኣብ መንጎን፣ ን ቀዋሚ ስራሕ ዝጠቕም ስልጠና እውን ክወሃቦም
ይኽእል እዩ።

ከመይ ንገብሮ?

ንዝያዳ ሓበሬታን መዝገባን :

c.piat@relaisozanam.org

ብ 04 80 42 01 69

ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
norikanorikaተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
mohamad.mijbel@gmail.commohamad.mijbel@gmail.comተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
dmytro🇺🇦dmytro🇺🇦ተርጓሚ/ሚት
relais ozanamrelais ozanamኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ