Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ ሶሊዳሪቴ ፋም ዕስራን ሓደን (Solidarité Femmes 21) ዝተባህለ መደብ ደቀንስትዮ፣

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳምንባብን ምጽሓፍን ዝኽእል, A1

ዋጋ

ብነጻ

ኣበይ ?

ሰማዒ ቃንዛን ግፍዒን ምርካብ ወይ ግዳይ ናይ ሓደ ግፍዒን ዓመጽን እንተኾይነ ንጉዳየይ ጽን ኢሉ ዝሰምዓኒን ዕቱብ ኣቓልቦ ዝህበንን ኣካል ምርካብ።

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 3 ans

እንታዩ’ዩ ?

ኣብ ሶሊዳሪቴ ፋም ዕስራን ሓደን Femmes 21 ንደቀንስቶ
ግዳያት፣ ቃንዛን ጥርዓንን ብምስጢር ይሰምዕ ከምኡ እውን፣ ናይ ስነ ኣእምሮ ሓገዝ ንኽረኽባ ምእንቲ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት
ብምትሕባር ይሰርሕ።

እንተደኣ ግዳያት ኴንክን በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ስልክና 03 80 67 17 89 ክትድዉላ ትኽእላ ኢኽን፣

ንኽሕግዙኽን ቅሩባት ዝኾኑ ሰብ ሞያ ኣለዉ፣ መሰልክን ምእንቲ ክትፈልጣን፣ ዝግባእ ሓበሬታን ምኽሪን ክትሰንቃን፣ ሰማዕቲን ሓገዝቲ ኣካላትን ንኽትረኽባ
ምእንቲ፣ ዝሰርሕ እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

እዚ ክትድውላሉ እትኽእላ ቂጽሪ ስልክን እቲ ዝወሃበክን ናይ ምስማዕ ኣገልግሎት እውን ነጻን ብጥርሑን እዩ።

እቲ ምስ እዞም ኣባላትና ኣብ ቴለፎን ዝተዛረብክንኦ እውን ምስጢራዊ ኮይኑ እዩ ዝተርፍ።

ከመይ ንገብሮ?

በዘን ዝስዕባ ቁጽሪ ስልክናን 03 80 67 17 89

ናይ መርበብ ሓበሬታ ናይ መልእኽቲ መቐበሊ ኣድራሻና ማለት ብኢመይልና solidaritefemmes21@outlook.fr ክትውከሳና ትኽእላ ኢኽን።

ብዛዕባ ናይ ሶሊዳሪቴ ፋም ዕስራን ሓደን (Solidarité Femmes 21) ብዝምልከት ዝያዳ ሓበሬታታት ንምርካብ ኣብዚ መሐበሪ ካርታ ዘለሎ ቀይሕ ነጥቢ ብምጥዋቕ፣ ቆጸራ ውሰዳ፣

ኣብ ላዕሊ ገጽ

13 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
mariammariamተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
rheearheeaተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
claireclaireተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
solidarité femmes 21solidarité femmes 21ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ