Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ሶሊዳሪተ ፋም ዕስራን ሓደን (Solidarité Femmes 21)፣

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB2, C1

ዋጋ

5€ በእእዋኑ

ኣበይ ?

ኣብ መንጎ ደቂ ኣንስትዮ ዝግበር ምይይጥን ዝርርብን ምስታፍ፣

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 ans

እንታዩ’ዩ ?

እዚ መደብ እምበኣር፣ ብምውህሃድ ክልተ ናይ ማሕበራዊ ሂወት ተሓጋገዝቲ ሰራሕተኛታት ማለት ኣንተርቨናን ሶሲያል፣ ( እታ ሓንቲ ናይ ስነ-ኣእምሮኣዊ ሓገዝ እትህብ ክትከውን እንከላ እታ ካልኣይቲ ድማ ናይ ማሕበራዊ ናብራ ሓገዝ ዝህባ ተሓጋገዝቲ ዝቖመ ኣገልግሎት እዩ)።


ኮይኑ ዕላም ኡ ድማ እተን ውጹዓት ደቀንስትዮ ነቲ ዘጋጠመን ሽግር ብዘይ ስክፍታ ማለት ምስጢረን ናብ ካልእ ሰብ ከምዘይሰግርን ኣብ ዕቁብን ውሑስን ቦታ መጽየን ይዛረባ ከምዘለዋ ኣሚነን ናብዘን ተሓጋገዝቲ ቀሪበን ወይ መጽየን ሽግረን ዝነግራሉን ሓገዝን ፍታሕን ክረኽባሉ ዝኽእላ ቦታ ምዃኑ ክርደ ኣ ዝዓለመ እዩ።

እዚ ክልተ ዓይነት ኣገልግሎት እዚ ኹለን ደቀንስትዮ ኣብ ሓዳር ይኹን ወይ ምስ ናይ ናብራ መጻምድተን ንዘጋጥመን ጎነጽ፥ ዓመጽ፥ ጸርፍን፣ ጾታዊ ምግሃስን፣ እዚ ዘስዓቦ ውጽ ኢት ድማ ስነ ኣእምሮኣዊን፣ ኤኮኖምያዊን ዓመጻትን መጉዳእትን፣ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ኣካላዊ ማህረምቲ ንዘጋጠመን ደቀንስትዮ ብዛዕባ ጉዳየን ክዛረባን ኣፍደገ ዝኸፍት መድረኽ ኣገልግሎትን እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኩሉ ኣብዚ ትካል መጺኽን እትዛረበኦ ዘረባ ብምስጢር ተዓቂቡ እዩ ዝተርፍ።።

ኣባና ማለት ኣብዘን ጉዳያትክን ዝሰምዓ ኣባላትና መጺኽን ብዛዕባ እቲ ዘሕለፍክነኦ ዝተሳቐኽናሉን ዝተጎዳእክናሉን ሂወት ብዘይ ፍርሃትን ስክፍታን ነጻ ኮይንክን ክትዛረባሉን ሓሳብክን ከተፍስሳን ክትገልጻን ትኽእላ ኢኽን።

ከመይ ንገብሮ?

በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ስልክና 03 80 67 17 89 ክትድውላልና ትኽእላ ኢኽን።

ወይ ድማ በዚ ዝስዕብ ናይ መርበብ ሓበሬታ ናይ መልእኽቲ መቐበሊ ኣድራሻና ማለት ብኢመይል solidaritefemmes21@outlook.fr ክትጽሕፋልናን ክትረኽባናን ትኽእላ ምዃንክን ነረጋግጸልክን።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

14 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
noornoorተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
marina bondarenkomarina bondarenkoተርጓሚ/ሚት
omar kokachomar kokachተርጓሚ/ሚት
frédérique pharabozfrédérique pharabozተርጓሚ/ሚት
rheearheeaተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
carowittmanncarowittmannተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
olenastefurakolenastefurakተርጓሚ/ሚት
solidarité femmes 21solidarité femmes 21ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ