Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ል ኣክሰለታተር L'accélérateur ናይ SINGA ፓሪስ Paris

Singa Paris
ኣዳላዊSinga Paris

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB2

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 9 ወርሒ

ኣበይ ?

ናይ ውልቂ ትካልካ ንምምዕባል

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 ans

እንታዩ’ዩ ?

ናይ ውልቂ ትካልካ ብ ቕልጡፍ ክዓቢ ትደልዩ ዶ ?

SINGA ነዚ ሕልምኹን ናይ ምትግባር ቅልጡፍን ፈታኒን ፣ጽልዋ ኣብ ትካላት ብምግባር ዝተፈልጠ እዩ።

ትካላት ን ክዕምብብቡን ንህብርሙን ፣ የኽእል። ከምኡ እውን ናይ ስርዓተ ምሕደራ፣ ክእለት የማዕብል።

ንምንታይከ የዘገድስ?

እዚ ዝስዕብ ነገራት ንምኽሳብ ይከኣል :

- ናይ ሓባርን ናይ ውልቂን ኣሰናይነት ንምርካብ

- ናይ ቁጠባ ስትራተጂ ምምኻርን፣ ቁጠባኢ ሓገዝን ምብርካት

- ዕድል ናይ ቁጠባዊ ኣሰናይነት

እቶም ኣነጣጠፍቲ እዚ ዝስዕብ ሓገዝ ይገብሩ

des mises en relation

-ናይ ስራሕ ርክባት ምድልዳል

-ናይ መስርሒ ኦፊሳት ፣ ወይ ናይ ኮ ዎርኪን ቦታት ከም እትቕቐምሉ ምግባር(Kiwanda, ካብ ናይ ኮሮና እውን ወጻኢ )

- ንኣሽቱን ዓበይቲ ምትእኽኻባት ብውዳብን ዝያዳ ምጉላሕን

ከመይ ንገብሮ?

- ናይ ስደተኛ ወረቐት እንተሃልይኩም

- ናይ ቋንቋ ብቕዓትኩም B2 ኣብ ፈረንሳ ወይ ብ እንግሊዝ እንተኾይኑ

- ንጡፋት ምስ እትኾኑ

i ኣገዳሲ ክፍለጥ ዘለዎ! :እቶም ተሳተፍቲ፣ ንምልላይ ብደየኑ እዩ ዝምረጽ

ናብ Louise, ኢመይል ድማ l'adresse louise@singa.fr

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
nawal ghandournawal ghandourተርጓሚ/ሚት
basheer al ghothanibasheer al ghothaniተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
fabricefabriceተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
singa idfsinga idfኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ