Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ሲንጋ ፓሪስ"SINGA Paris"

Singa Paris
ኣዳላዊSinga Paris

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ናብ ማሕበረ-ሰብ ሲንጋ "SINGA" ኣብ ፓሪስ ተጸምበሩ፣

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

ሲግና "SIGNA" ጽቡቕ ርክብ ኣብ መንጎ ሓደሽቲ መጻእቲን (ፍቓድ መንበሪ ወረቐት ዘለዎምን ዘይብሎምን ማለት ሓተትቲ ዑቕባን) ከም ኡውን ነበርቲ ሃገርን እተን ዘአንግደኦም ማሕበራትን ዝሓቖፈ እዩ፣

* ወነንቲ ትካላት ንምዃን ምስናይ

* ናይ ቋንቋ ስልተና መደብ ብ ( ብጽሕፈትን ዝርርርብን )

* ናይ ገዛ ጸገም ንምፍታሕ

* ናይ ባህልን ስፖርትን መአብ ምክያድ

እቲ ዕላምኡ ነፍስ ወከፍ ሰብ ዕድል ረኺቡ ዝሳተፈሉን ናይ ማንም ሰብ ሓሳብ ዘይንጸገሉን ንኹሉ ዝሓቁፍን ማሕበር ምምስራትን እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ዕላምኡ ኣብ መንፈስ ናይ ምህዞን ምብልሓትን ናይ ነፍስወከፍ ሰብ ዓቕሚ ኣብ ጥቕሚ ንኸውዕል ዝብል ሓሳብ ተመርኲሱ ይሰርሕ ።

ሓያሎ ናይ ባህሊ፣ ናይ ኣፍልጦ ዘዕብዩ ንጥፈታት ፣ባሃላዊ መደባትን ካልእል ኣትሳተፍሎም መደባት የዕዝዝ

ኣባላት ሲንጋ "SINGA" ኣብ ምህብታም ባህልታት ዝሓቖፈ ልምምዳት ከሰንዩኹም ፣

ከመይ ንገብሮ?

ክትሳተፉ ደስ ዶ ምበለኩም? ኣድራሻና contact@singa.fr ፣ ምርካብና ይከኣል

ከምኡ'ውን ኩሉ ሓበሬታ ብዛዕባ ንጥፈታትናን፣ ክትፈልጡን ክትረኽቡናን ምስ እትደልዩ ፣ ብቐጻሊ ኣብ ፈይስ ቡክ ኣድራሻና Facebook SINGA Paris t instagram @Singaparis ። site internet . ክትከታትሉና ትኽእሉ ኢኹም።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

14 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

claudia mclaudia mምምሕዳር
hugo stéphanhugo stéphanምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
hichamhichamተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
singa idfsinga idfኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ