Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ዊ ሙቭ " Wimoov " ምስ ዝበሃል ማሕበር።

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2, B1, B2

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜትኽኽል 200 ሰዓት

ኣበይ ?

ምምሃር ሕጊ ምምራሕ መኪና ኮድ ተመሃሩ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 10 mois

እንታዩ’ዩ ?

ምምሕዳር ናይ ግሮኖብል ኣልፕ ሜትሮፖልን " Grenoble Alpes Métropole " ጨንፈር ክፍሊ መጓዓዝያ ኣተገባብርኡን፥ ምስ ዊ ሙቭ " Wimoov " ዝተባህለ ማሕበር ብምትሕብባር ሓደ ስልጠና ሕጊ ምምራሕ መኪናን ተመኩሮ ክእለት ቋንቋን ኣዳልዮሙልኩም ኣለዉ፣እምበኣር እዚ ናይ ክልተ ሚእቲ ሰዓት " 200 " ስልጠና መሰረታዊ ሕጊ ምምራሕ መኪና እንዳተመሃርኩም ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ክእለት ቋንቋ ፈረንሳይኩም ንኸተመሓየሹ ዝጠቕመኩምን ዝሕግዘኩምን ትምህርቲ እዩ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ናይ መኪና መምርሒ ፍቓድ ፐርሚ ደ ኮንድዊር ፓቴንቲ ተባሂሉ ዝፍለጥ፥ ኣብ ገለ ስራሓት ናይ ግድን ኣድላዪ ወይ ረቛሒ ኮይኑ ክንረኽቦ ኢና።

Amanuel እዚ ስልጠና ካብ 10 ክሳዕ 15 ዝኣኽሉ ሰባት ዝሳተፍዎ ትምህርቲ ዘጠቓለለ እዩ።

እዚ ስልጠና ሕጊ ምምራሕ መኪና ዝምልከቶምን ዝሳማምዖም ሰባትን ንቋንቋ ፈረንስይ ከም ናይ ሓደ ስደተኛ ወይ ካልኣይ ቋንቋ ኦም ዝኾኑ ሰባት ዝምልከት እዩ።

ከመይ ንገብሮ?

ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ኣብ ዝቅጽል መዝገባ፣ ናብ ሓሊፊ\ት ናይ እዚ ትምህርቲ ወይ ስልጠና(formation) በዚ ዝስዕብ ናይ መርበብ ሓበሬታ መልእኽቲ መቐበሊን መልኽን ኣድራሻና ጸሓፉልና፣

ናብ MICHON Carole : carole.michon@wimoov.org

ኣብ ላዕሊ ገጽ

16 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

xavidumxavidumምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
rasharashaተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
aman expertaman expertተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
oleoleተርጓሚ/ሚት
katuwenkakatuwenkaተርጓሚ/ሚት
wimoov adminwimoov adminኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
niknameniknameተርጓሚ/ሚት