Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ምስ L'école de la 2ème Chance de Côte-d'Or

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2

ዋጋ

ብነጻ

ኣበይ ?

ስራሕ ንምርካብ ዘኽእል ስልጠና እናተከፈልና ንሰልጥን

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a un an

እንታዩ’ዩ ?

ደለይቲ ስራሕ፡ቤት ትምህርቲ L’École de la 2eme Chance 21 (2ይ ዕድል) ን ዕድሚኦም ካብ 18 ክሳብ 30 ዓመት ንዝኾኑ ሰባት፣ ፡ ውሑድ ወይ ብዘይ ብቕዓት ካብ ስርዓተ ቤት ትምህርቲ ዝወጹ ሰባት የሰንዮም።

እዚ መሳርሒ እዚ ይሕግዘካ፤

  • ሞያዊ ፕሮጀክትካ ህነጽ፣
  • ብናይ ስራሕ-መጽናዕቲ መደብ ኣቢልካ ኣብ ሓፈሻዊ ትምህርትን ሞያዊ ክእለትን ክእለት ምርካብ፣
  • ብቑዕ ስልጠና ወይ ስራሕ ድለ።

ኣብ ኮት-ዲኦር 2ይ ዕድል ቤት ትምህርቲ ብሊግ ትምህርቲ ይድገፍ።

ፍሉይ ናይ ፈረንሳ ከም ቋንቋ ወጻኢ (FLE) ክፍለ ግዜታት፡ ኣብ ዓመት ፈረንሳ ዘይኮኑ ተዛረብቲ ንምውህሃድ የኽእል።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ነፍሲ ወከፍኣብቲ መደብ ዝሳተፍ ሰብ ፡ ብ ሞያዊ መገዲ መደባቱ ንምህናጽ፡ ብ ተወሳኺ እውን ምስኡ ዝሰማማዕ ሞያዊ መደብ ምህናጽ ዝጠቕም እዩ።

ነፍሲወከፍ ተሳተፍቲ፣ ኣብ ትካላት ዝውሃብ ነይ ስራሕ ልምምድን ተመክሮን ፣ ተጠጠምቲ ይኾኑ። ከምእይ ውን ኣብ ፈረንሳ ንዘሎ መስርሕ ፣ ኣሰራርሓ ምህናጽ ሞያዊ ፕሮጀክትታት ንምፍላጥ የኽእሎ።

እቲ ብ FLE ዝፍለጥ መደብ ፣ ን ተዛረብቲ ፈረንሳ ንዝኾኑ ዝወሃብ ስልጠና፣ ኣብ ቋንቋ ፈረንሳ ዘሎ ብቕዓን ምስጓም የኽእለኩም ከምኡ'ውንኣብ ብዙሕ ባህላዊን ወይ ስፖርታዊን መደባት፣ ከም ንኽትሳተፉን ምስ ሓደስቲ ሰባት ክትላለዩን ዝዓለም መደብ'ዩ።

ከመይ ንገብሮ?

ንምምዝጋብ ፣ ኣብዚ ጠውቁ => https://v2-cotedor.sioucs.net/saisie-candidature/formulaire

ኣብ ላዕሊ ገጽ

17 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
issamissamተርጓሚ/ሚት
mariammariamተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
hichamhichamተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
e2c chevignye2c chevignyኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
e2c89e2c89ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
john14john14ተርጓሚ/ሚት
saifsaifተርጓሚ/ሚት
ekaekaተርጓሚ/ሚት
ammar bazzaziammar bazzaziተርጓሚ/ሚት