Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ብምትሕባር ኣ በ ሰ ደ ኤፍ ኤል አ (Plateforme A.B.C.D FLE) ዝተባህለ መደብ፣

FACE VAR
ኣዳላዊFACE VAR

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ኣበይ ?

ምምሃር ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ ኣብ ዞባ ቫር ( le Var)፣

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 ans

እንታዩ’ዩ ?

ብሳላ እዚ ኣ በ ሰ ደ ኤፍ ኤል አ (A.B.C.D
FLE ) ዝተባህለ መደብ እቶም ናብዚ ቫር ዝተባህለ ዞባ ሃገረ ፈረንሳ ንዝመጹ ሓደሽቲ ነበርቲ ከይተሸገሩ እቲ ምሳታቶም ዝኸይድን ክመሃርዎ ዝግበኦምን ስልጠና ኣብ ምርካብን ዝተሓባበር መደብ እዩ።

እቲ ዕላም ድማ ምምዕባል ኣፍልጦኦም ኣብ ቋንቋ ፈረንሳን

እቶም ዑቕባ ሓቲቶም ከምስደተኛ መንበሪ ወረቐት ንዝረከቡ ስደተኛታት ናብቲ ምስ ልምድን ኣነባብራን ማሕበረሰብ ኣብ ምውህ ሃድን ናብ ሞያ ዓለም ኣብ ምጽምባርን መንገዲ ምቅናዕን እዩ።

በዚ ኣጋጣሚ እምበ ኣር ብዛዕባ ህሉው ኩነታትኩም ከተብርህሉ ዘኽእለኩም ብውልቅኹም ዝግበር ቃለ መሕትትን ደረጃ ብቕዓትኩም ንምፍላት ዝሕግዝ ፈተና ወይ መርመራ ቋንቋ ፈረንሳ ኣዳልዩ ኣሎ።

ብድሕሪ እዚ ድማ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እቲ ንዑኡ ዝሰማምዖን ክ ወስዶ ዝግበ ኦን ትምህርቲ ወይ ስልጠና ቋንቋ ፈረንሳይ ኣብ ምሃብን እቲ ትምህርቲ ተጀሚሩ ስጋብ ዝውዳእ ድማ እቲ እትከታተልዎ ዘለኹም ስልጠና ወይ ትምህርቲ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሽግርን ጸገምን ብጽቡቕ ይኸይድን ይቕጽልን ከምዘሎን ኣብ ምፍላጥን ምሕታትን ዝከታተልን ዝጽዕርን መደባት ዘለዎ እዩ።

! ክፍለጥ ዝግበኦ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓበሬታ፣

እዚ ኣገልግሎት ወይ መደብ እዚ ንኹሎም ምስ ኦፊ (OFII) ዝተባህለ ትካል ሲር (CIR) ዝተባህለ ስምምዕ ወይ ኩንትራት ካብ ዝፍርሙ ካብ ሓሙሽተ ዓመት ንላዕሊ ንዘየሕለፉ መንበሪ ወረቐት ንዝሓዙ ስደተኛታት ኩሎም ክፉትን ዝፍቀደሎም ዝግበኦምን መደብን ምዃኑ ክንሕብር ንፈቱ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብ ዝኾነ ይኹን ክፍሊ ወይ ዓዲ ናይዚ ቫር ዝበሃል ዞባ ዝወሰድክሙዎም ስልጠናታት ወይ ዝተኸታተልክምዎም ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ትምህርቲታት ኣብዚ መደብና ቅቡላትን ከም ኣብነታውያንን ክንስዕቦምን ዝግበኣና መሰረታት ብቕዓትኩም ከምዝኾኑ ኣሚንና ከምእንቕበሎም ክንሕብረኩም ንፈቱ።

እዚ ደረጃ ብቕዓትኩምን ኣፍልጦኹምን ንምግምጋም ዝግበር መርመራ ምውሳድ ነቲ ንመጺ ክትወስድዎ እትሓስብዎ ናይ ሞያ ስልጠና ወይ ፎርማስዮን (formation) ተባሂሉ ዝፍለጥ መደብ ማለት እዩ፣

ኣየናይ ዓይነት ፎርማስዮን የድልየኒ ኢልኩምን ብግቡእ ኣለሊኹምን ንኽትመርጹ ኣዝዩ ሓጋዝን ጠቓምን ባእታ እዩ።

እቶም ኣብ ትካልና ዝሰርሑ ሰባት ኣብ ሃገረ ፈረንሳ: ንወጻእተኛታታ ናይ ምሕጋዝ ሃብታምን ውህሉል ጸጋታትን ብዙሕ ናይ ምሕጋዝ ልምድታትን ተመኩሮታትን ዘለዎም ዝለ ዝኾኑ፣ ኣብቲ ክትትወስድዎ ዝግበ ኣኩም ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ስልጠናን ኣብ ናይ መጻኢ ናይ ስራሕ ተመክሮ ዝጠቅም ሓበሬታ ከስንቕኹም እዮም።

ከመይ ንገብሮ?

ብዛዕባ ናይዚ እዚ ኣ በ ሰ ደ ኤፍ ኤል አ ዝተባህለ መደብ (A.B.C.D FLE) መደብ ነዞም ኣብዘን ዝስዕባ ማሕበራት ፖል ኣምፕልዋ ወሃብ ስራሕ ማሕበር (Pôle Emploi)፣ሰዲስ ዝጽዋዕ ማሕበር (CEDIS)፣ ናይ ማሕበራዊ ሂወት ተሓጋገዝተይ (Travailleur social)፣ ሚስዮን ሎካል (Mission locale)፣ ምስ ናይ ኦፊ (OFII)፣ ተሓጋገዝቲ ማሕበራትን (association)፣ ስራሕ ዝ ህቡ ኣስራሕቲ ትካላትን (employeur...))፣ ካኦት ኣገድስቲ ተሓጋገዝቲ ማሕበራትን፥ ዘለዉ ኣማኸርተይ ኣገዳስነትን ጥቕምን ዝተረደኣኒ ነገራትን ንዓይ ድማ ዘገድሰኒ ምዃኑን እሕብሮምን አብርሃሎምን፣

መታን ብስልኪ ደዊሎም ድዮም ወይ ብኻልእ መራኸቢ መንገድታት ረኺቦም ከዘራርብዎምን፣ ብዛዕባይ ክመያየጡን ናብዚ መደብ ዝጽምበረሉን ናይዚ ስልጠና ተጠቃሚ ዝኾነሉ መንገዲ ከጣጥሑለይን።

በዚ ዝስዕብ ናይ መርበብ ሓበሬታ መልእኽቲ መቐበሊ ኣድራሻ ኣገልግሎት ተጠቒመ ማለት ብኢመይል ቆጸራ ክሕዝ እኽእል።

plateforme.abcdfle@facevar.org

ቁጽሪ ስልኮም ድማ እዚ ዝስዕብ እዩ 06 23 17 01 74

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ

14 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
youyouተርጓሚ/ሚት
utilisateur_61623907utilisateur_61623907ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
mesomesoተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
utilisateur_2134382utilisateur_2134382ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
plateforme abcd.fleplateforme abcd.fleኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ