ምምሃር ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ ኣብ ዞባ ቫር ( le Var)፣
ምስ ብምትሕባር ኣ በ ሰ ደ ኤፍ ኤል አ (Plateforme A.B.C.D FLE) ዝተባህለ መደብ፣

ምምሃር ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ ኣብ ዞባ ቫር ( le Var)፣

ምስ 
ብምትሕባር ኣ በ ሰ ደ ኤፍ ኤል አ (Plateforme A.B.C.D FLE) ዝተባህለ መደብ፣

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ29 nov. 2021

እንታይ ኢዩ?

ብሳላ እዚ ኣ በ ሰ ደ ኤፍ ኤል አ (A.B.C.D
FLE ) ዝተባህለ መደብ እቶም ናብዚ ቫር ዝተባህለ ዞባ ሃገረ ፈረንሳ ንዝመጹ ሓደሽቲ ነበርቲ ከይተሸገሩ እቲ ምሳታቶም ዝኸይድን ክመሃርዎ ዝግበኦምን ስልጠና ኣብ ምርካብን ዝተሓባበር መደብ እዩ።

እቲ ዕላም ድማ ምምዕባል ኣፍልጦኦም ኣብ ቋንቋ ፈረንሳን

እቶም ዑቕባ ሓቲቶም ከምስደተኛ መንበሪ ወረቐት ንዝረከቡ ስደተኛታት ናብቲ ምስ ልምድን ኣነባብራን ማሕበረሰብ ኣብ ምውህ ሃድን ናብ ሞያ ዓለም ኣብ ምጽምባርን መንገዲ ምቅናዕን እዩ።

በዚ ኣጋጣሚ እምበ ኣር ብዛዕባ ህሉው ኩነታትኩም ከተብርህሉ ዘኽእለኩም ብውልቅኹም ዝግበር ቃለ መሕትትን ደረጃ ብቕዓትኩም ንምፍላት ዝሕግዝ ፈተና ወይ መርመራ ቋንቋ ፈረንሳ ኣዳልዩ ኣሎ።

ብድሕሪ እዚ ድማ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እቲ ንዑኡ ዝሰማምዖን ክ ወስዶ ዝግበ ኦን ትምህርቲ ወይ ስልጠና ቋንቋ ፈረንሳይ ኣብ ምሃብን እቲ ትምህርቲ ተጀሚሩ ስጋብ ዝውዳእ ድማ እቲ እትከታተልዎ ዘለኹም ስልጠና ወይ ትምህርቲ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሽግርን ጸገምን ብጽቡቕ ይኸይድን ይቕጽልን ከምዘሎን ኣብ ምፍላጥን ምሕታትን ዝከታተልን ዝጽዕርን መደባት ዘለዎ እዩ።

! ክፍለጥ ዝግበኦ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓበሬታ፣

እዚ ኣገልግሎት ወይ መደብ እዚ ንኹሎም ምስ ኦፊ (OFII) ዝተባህለ ትካል ሲር (CIR) ዝተባህለ ስምምዕ ወይ ኩንትራት ካብ ዝፍርሙ ካብ ሓሙሽተ ዓመት ንላዕሊ ንዘየሕለፉ መንበሪ ወረቐት ንዝሓዙ ስደተኛታት ኩሎም ክፉትን ዝፍቀደሎም ዝግበኦምን መደብን ምዃኑ ክንሕብር ንፈቱ።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

83 - Var

ኣገዳሲ

ሲር ዝተባህለ ስምምዕ ወይ ናይ ኩንትራት ፌርማ (Signature du CIR)፣

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

ናይ ውልቂ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

83 - Var

ኣገዳሲ

ሲር ዝተባህለ ስምምዕ ወይ ናይ ኩንትራት ፌርማ (Signature du CIR)፣

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ኒ ኹሉ ህዝቢ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

ናይ ውልቂ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ኩሎም ደረጀታት
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ምምሃር ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ ኣብ ዞባ ቫር ( le Var )፣

ኣብ ዝኾነ ይኹን ክፍሊ ወይ ዓዲ ናይዚ ቫር ዝበሃል ዞባ ዝወሰድክሙዎም ስልጠናታት ወይ ዝተኸታተልክምዎም ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ትምህርቲታት ኣብዚ መደብና ቅቡላትን ከም ኣብነታውያንን ክንስዕቦምን ዝግበኣና መሰረታት ብቕዓትኩም ከምዝኾኑ ኣሚንና ከምእንቕበሎም ክንሕብረኩም ንፈቱ።

ነጻን ክፍሊት ዘይክፈሎን ብቕዓት ዝግምግም ፈተና፣

እዚ ደረጃ ብቕዓትኩምን ኣፍልጦኹምን ንምግምጋም ዝግበር መርመራ ምውሳድ ነቲ ንመጺ ክትወስድዎ እትሓስብዎ ናይ ሞያ ስልጠና ወይ ፎርማስዮን (formation) ተባሂሉ ዝፍለጥ መደብ ማለት እዩ፣

ኣየናይ ዓይነት ፎርማስዮን የድልየኒ ኢልኩምን ብግቡእ ኣለሊኹምን ንኽትመርጹ ኣዝዩ ሓጋዝን ጠቓምን ባእታ እዩ።

ምኽርታት፣

እቶም ኣብ ትካልና ዝሰርሑ ሰባት ኣብ ሃገረ ፈረንሳ: ንወጻእተኛታታ ናይ ምሕጋዝ ሃብታምን ውህሉል ጸጋታትን ብዙሕ ናይ ምሕጋዝ ልምድታትን ተመኩሮታትን ዘለዎም ዝለ ዝኾኑ፣ ኣብቲ ክትትወስድዎ ዝግበ ኣኩም ናይ ቋንቋ ፈረንሳ ስልጠናን ኣብ ናይ መጻኢ ናይ ስራሕ ተመክሮ ዝጠቅም ሓበሬታ ከስንቕኹም እዮም።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ምስ እቲ ዝተሓጋገዘኒ ኣማኻርየይ ወይ እተተሓጋገዘኒ ኣማኻሪተይ እመያየጥ፣

ብዛዕባ ናይዚ እዚ ኣ በ ሰ ደ ኤፍ ኤል አ ዝተባህለ መደብ (A.B.C.D FLE) መደብ ነዞም ኣብዘን ዝስዕባ ማሕበራት ፖል ኣምፕልዋ ወሃብ ስራሕ ማሕበር (Pôle Emploi)፣ሰዲስ ዝጽዋዕ ማሕበር (CEDIS)፣ ናይ ማሕበራዊ ሂወት ተሓጋገዝተይ (Travailleur social)፣ ሚስዮን ሎካል (Mission locale)፣ ምስ ናይ ኦፊ (OFII)፣ ተሓጋገዝቲ ማሕበራትን (association)፣ ስራሕ ዝ ህቡ ኣስራሕቲ ትካላትን (employeur...))፣ ካኦት ኣገድስቲ ተሓጋገዝቲ ማሕበራትን፥ ዘለዉ ኣማኸርተይ ኣገዳስነትን ጥቕምን ዝተረደኣኒ ነገራትን ንዓይ ድማ ዘገድሰኒ ምዃኑን እሕብሮምን አብርሃሎምን፣

መታን ብስልኪ ደዊሎም ድዮም ወይ ብኻልእ መራኸቢ መንገድታት ረኺቦም ከዘራርብዎምን፣ ብዛዕባይ ክመያየጡን ናብዚ መደብ ዝጽምበረሉን ናይዚ ስልጠና ተጠቃሚ ዝኾነሉ መንገዲ ከጣጥሑለይን።

ወይ ድማ ብናይ መርበብ ሓበሬታ ኣገልግሎት ተጠቒመ ናብ መልእኽቲ መቐበሊ ኣድራሽኦም ማለት ኢመይል እጽሕፈሎምን እልእከሎምን፣

በዚ ዝስዕብ ናይ መርበብ ሓበሬታ መልእኽቲ መቐበሊ ኣድራሻ ኣገልግሎት ተጠቒመ ማለት ብኢመይል ቆጸራ ክሕዝ እኽእል።

plateforme.abcdfle@facevar.org

ወይ እውን ዝስዕብ ቁጽሪ ስልኮም ብምድዋል ቆጸራ ዝሕዘሉ መንገዲ አዘራርቦም።

ቁጽሪ ስልኮም ድማ እዚ ዝስዕብ እዩ 06 23 17 01 74

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
7 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
14እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par

Responsable

FACE VAR
FACE VAR

Partenaires

CRI PACA (Centre Ressources Illettrisme)
CRI PACA (Centre Ressources Illettrisme)

Responsable

FACE VAR

FACE VAR

Partenaires

CRI PACA (Centre Ressources Illettrisme)

CRI PACA (Centre Ressources Illettrisme)