Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ (GEIQ ) ( BTP) ቡርጎኝ (Bourgogne) ኣብ ዓውዲ ህንጻ ዝነጥፍ ትካል፣

Geiq BTP Bourgogne
ኣዳላዊGeiq BTP Bourgogne

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳA2, A1

ዋጋ

ብነጻ

ስልጠናን ስራሕን ኣብ ዓውደ ህንጻ ንምርካብ

ኣቐድዲሙ ዝነበረ il y a 2 ans

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ኣብ ቡርጎኝ (Le Geiq Bourgogne) ኣብ ህንጻ ስራሕ ኽትሰርሑ ንእትደልዩ ኩሉኹም ኣብ ህዝባዊ ናይ ህንጻ (BTP ) ስራሕ ክረኽበልኩም ዝኽእል ትካል እዩ።

ኣብ ልዕሊ እዚ መደብና እዚ ማለት ኣብ ትምህርቲ፣ ወይ ስልጠናን፣ ኣብ ስራሕን እንዳፋረቑኩም እትሰርሑሉን ንነፍሲ ወከፍ ሰራሕተኛ ዝሰማማዕን ዝጥዕሞን ነተን ኣስራሕቲ ናይ ህንጻ ትካላት ድማ ምስቲ ንሳተን ዝደልያን ዝሓተኦ ናይ ስራሕ መምዘኒታትን ጠለባተንን ዝኸይድ፣ መደባት ኣዳልዩልኩም ኣሎ።

ንምንታይከ የዘገድስ?

እዚ ገይክ በተፐ ቡርጎኝ (Le Geiq BTP Bourgogne) ዝተባህለ ትካል፣ ምስ ኣብዚ ሞያ ህንጻ፣ ሰራሕተኛታት ክቖጽሩ ዝኽእሉ ኣስራሕቲ ወይ ሰብ ትካል የራኽብን ብኻልእ ኣገላልጻ ድማ ምስቶም ስራሕ ዝ ህቡኹም ሰብ ትካል ኣካላት ብቐሊሉ እትራኸቡሉ መንገዲ የጣጥሕን፣ ንምርኻብኩም ኣፍደገታት የርሑ ማለት እዩ።

ካብዚ ስልጠና ሓደሽቲን ልዑል ብቕዓት ሞያ እተጥርይሉ ዝዓለመ መደብ ውዕል እዩ።

ከመይ ንገብሮ?

ኣብዚ ምስጠወቕምዎ ዝርዝር ሓበሬታታት ከቕርበልኩም ዝኽእል ናይ መርበብ ሓበሬታ ኣድራሻና ተወከሱ ቆጸራ ክትሕዙን እንተደሌኹም ድማ ይከኣል እዩ። : https://www.geiq-bourgogne.fr/contactez-nous/

ኣብ ላዕሊ ገጽ
ብ ሊንክ ወይ ፈለግ ሼር ግበሩዎ
CROIX ROUGE
CROIX ROUGE

12 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
youyouተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
kim.delaunaykim.delaunayተርጓሚ/ሚት
hichamhichamተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
iryna_vyhodianskairyna_vyhodianskaተርጓሚ/ሚት
geiq btp bourgognegeiq btp bourgogneኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ