Paramètres d'affichage

Choisissez un thème pour personnaliser l'apparence du site.

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ጂ ኢ ኤ ኪው ኢንዱስትሪ 21 (GEIQ INDUSTRIE 21)፣

GEIQ INDUSTRIE 21
ኣዳላዊGEIQ INDUSTRIE 21

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት
ደረጃ ርድኢት ቋንቋ ፈረንሳB2, C1

ዋጋ

ብነጻ

ምሕጽንታኹም በጺሕና ኣሎ

ንውሓት ዝጸንሓሉ ግዜኣብ መንጎ 6 ን 12 ዘሎ ወርሒ

ኣበይ ?

ስራሕን ብቕዓትን፣

ኣቐድዲሙ ዝነበረ рік тому

እንታዩ’ዩ ?

እቲ ገኢክ (Geig) ሓደ ምጥርናፍ ናይ ኣስራሕቲ ምስኳዕ ምዕባለን ጽፈት ስራሕን ብኣካየድቲ ትካላት ዝኮኑ ኣባላት ዝቖመ ማሕበር እዩ። እዚ ማሕበር እዚ ግዝያዊ ናይ ስራሕ ውዕላት፣ ብምሃብ ናይ ስራሕ ዕድል ይፈጥር።

ንምንታይከ የዘገድስ?

እቲ ገኢክ (Geiq) ፣ ተወዳደርቲ ስራሕ ብቐጥታ ካብ ብምውሳድ ኣብ ዘሎ ናይ ስራሕ ክፍቲ ቦታታት ናይ ኣብላላት ማሕበራት ይቖጽሮም። ቅድሚኡ ግን ነቲ ስራሕ ዝጠቕሞም ናይ ስልጠና ክልሰሓሳብን ግብሪን ትምህርታት የቕስም።

እቶም ሰራሕተኛታት ፣ ኣብ መርስሕ ናይ ግዜን ተመክሮን ይስልጥኑን ኣብ ቀዋሚ ውዕል ዘለዎ ስራሕ ይቁጸሩን።

ከመይ ንገብሮ?

በዚ ናይ መርበብ ሓበሬታ መልእኽቲ መቐበልን መልኣኽን ኣድራሻና ማለት ኢመይል ለኣኹልና፣ enguyen@maisondesentreprises.com

ወይ እውን በዚ ቁጽሪ ስልክና ማለት ቁጽሪ ቴሌፎንና ክትውከሱና ትኽእሉ ኢኹም፣ 03 80 77 85 11

ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

andressa bittencourtandressa bittencourtምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
omar kokachomar kokachተርጓሚ/ሚት
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
abrhamabrhamተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
oleoleተርጓሚ/ሚት
geiq industrie 21geiq industrie 21ኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ