Obtenir un diplôme ዲፕሎማ ማለት ምስክር ወረቐት ምሓዝ፣
ምስ CRCP VAE ሲ ኣር ሲ ፒ ቪኤይ ኢ (CRCP VAE)

Obtenir un diplôme ዲፕሎማ ማለት ምስክር ወረቐት ምሓዝ፣

ምስ 
CRCP VAE ሲ ኣር ሲ ፒ ቪኤይ ኢ (CRCP VAE)

መጨርሽታ ጊዜ ምሕዳስ 10 sept. 2021

እንታይ ኢዩ?

እዚ ቨ ኣ አ(VAE) ዝበሃል መደብ፣ ኣፍልጦ ውህሉል ተመክሮ ምስ ብቕዓትን ተመክሮን ዝዛመድ ዲፕሎም ንኽህልወካ የኽእል። እዚ ድማ ውህሉል ናይ ነዊሕ ዓመታት ናይ ስራሕ ተመክሮን ክእለትን ዝኽሰብ ማዕረግ እዩ።

ንመን ኢዩ ፧

ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

21 - Côte-d'Or

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

6 à 12 mois

ካብ 6 ክሳብ 12 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ
ቦታ ናይ ተግባር ወይ ፍጻመ

ዞባ\ ዴባርትሞ

21 - Côte-d'Or

ህዝቢ ተኮር ጉዳይ ወይ ንህዝቢ ዝምልክት፣
ዑቕባ ዝረኸቡ
ዕድመ ይሓትት
ቀጻሊ ነገር 18 ዕድመ
ግዜ

6 à 12 mois

ካብ 6 ክሳብ 12 ኣዋርሕ

ደረጃ ቃንቃ ፈረንሳይ
ሞንጎኛ
ዋጋ ክንደይ ይውድእ ?
ነጻ

ስለምንታይ እዩ እዚ ጉዳይ ኣገዳሲ ኾይኑ፧

ክእለትካ ከተፍልጥ ምስ እትደሊ፣

እዚ ቨ ኣ አ ዝበሃል ናይ ትምህርትን ስራሕን ተመኩሮኻ ናብ ናይ ሃገር ፈረንሳይ ክለውጥን ብቑዕ ክገብሮ ዘኽእል መደብ ማለት እዩ።

ምስክር ወረቐት ማለት ዲፕሎም ንምሓዝ፣

ምስክር ወረቐት ማለት ዲፕሎም ወይ ሓደ ናይ ሞያ ማዕረግ ንምሓዝ (ንኽህልወካ) የኽእለካ፣

ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድል፣

ናይ ቨ ኣ አ (VAE) ተኽእሎ፣ ናይ ውልቃዊ ናይ ስራሕ ፕሮጀክት ንኸተዕውት እውን መርበብን ኣብ ምስፋሕ ክጠቕም ከምኡ እውን ነዞም ኣብ ታሕቲ ዝዝርዘሩ ክጠቅም ይኽእል።

  • ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድል የስፍሕ
  • ኣፍልጦ ናይ ዝተወሰኑ መሰላት የጉልሕ
  • ካብ ትካላት ናይ ስራሕ መለማመዲ ዕድላት (ስታጅ) ንምርካብ የኽእል
  • ዕድላት ናይ ልዑል ዕምቆት ኣብ ዓይነታዊ ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም ብቕዓት ወዘተ የካዕብት።

ብ ኸመይ ኣብርክቶይ ይሳተፍ

ተወከሱና!

ብቁጽሪ ስልክና ክትድውሉልና ምስ እትደልዩ በዚ ዝስዕብ ደውሉልና፣ 06 26 58 06 78

- ብናይ መርበብ ሓበሬታ መራኸቢ ሓበሬታ መልእኽቲ ማለት ኢመይል ክትልእኩልና ምስ እትደልዩ በዚ ዝስዕብ ተጠቐሙ፣ crcpvae.certificateurspublics@gmail.com

ኣዛራቢ ምርካብ :
ቅኑዕ\ ቅቡል
ኣገዳሲ ዝኾነ ሓቤሬታት ረኺብኩም ዶ ?
ኣምስግኖም ነቶም ንዓኻ ኣብርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተሳትፍኦም
0 🙏
ኣበርከቲ ዓድም
13እዛ ገጽ ጹቡቅ ጌርካ ኣጽናዓያ መታን ን ሕቶታት ምምላጽስ ክትጠቅመካ
Proposé par
CRCP VAE

CRCP VAE