Panneau de gestion des cookies

ኣገደቲ ሓበሬታ

ምስ ኤስፓስ ሶሻል l’Épicerie Sociale

ናብ ኩሉ ተሳተፍቲ ዝዓለመ

ናብ ተዓዘብቲስደተኛታት, ናይ ዑቕባ መሰል ተጠቐምቲ, ግዝያዊ ዑቕባ ተጠቐምቲ, ሃገር ኣልባ ሰባት

ዋጋ

ብነጻ

ኣበይ ?

ኣብ ሞንትባርድ Montbard ወይ ከቲኚ Quetigny ወለንተኛታት ንምዃን

ኣቐድዲሙ ዝነበረ 5 місяців тому

እንታዩ’ዩ ?

እዚ ናይ EPIMUT መደብ ፣ ኣብ Quetigny ከምኡ ውን Montbard ኣባ ምሻጥ ነገራት ወለንተኛታት ኣብ ምድርዳር ንብረት፣ ዋጋታት ኣብ ቲኬት ምጥቓዕን፣ ዓማዊል ምእንጋድ ዝሕግዝ ሰብ ንደሊ ኣለና።

ንምንታይከ የዘገድስ?

ኣብ ማህበርና l’Épicerie Sociale ብምስታፍ ፣ ናይ በረንሳ ብቕዓትኩም ምምሕያሽ ይከኣል እዩ።

ን ወለንተኛታት ኣብ መወዳእታን ን CV ኦም ዝበቅዓ ናይ ስራሕ ተመክሮ ከም ዘለዎም ዝሕብር ምስክርነት ክረኽቡ እዮም ።

ወለንተኛታት ተሳተፍቲ ሓድሽ ብቕዓት የድደልድሉ ፣ ወይ ንዝነበሮም የማዕብሉ

ከምኡውን ተሳተፍቲ ሓደሽቲ ሰባት ነበርቲ እቲ ከባቢ ናይ ምልላይ ዕድሎም እውን ይብርኽ

ከመይ ንገብሮ?

ብቀጥታ ን ኣባላት d'EPIMUT ኣብዚ ካርታ ብ እትረኽብዎ ሓበሬታ (ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓታት 9 ክሳብ
12ን 30 ፈረቕን፣ ከምኡውን ካብ ሰዓታት 13 ፣30 ክሳብ
17). ርኸቡና

· ብ ቴለፎን እውን
: 03.80.46.89.49 ou 03.58.02.10/02

· ብ ኢመይል : epimut-quetigny@mfbssam.fr ou
epimut-montbard@mfbssam.fr ou en direct ምርካብናይ ይከኣል እዩ ።

ኣብ ላዕሊ ገጽ

11 ናብ ናይ ኣበርከትቲ መደብ ተላኢኹ

margotgltmargotgltምምሕዳር
houssam kokachhoussam kokachምምሕዳር
olga b.olga b.ተርጓሚ/ሚት
nounouተርጓሚ/ሚት
noornoorተርጓሚ/ሚት
mhd aweiss al doboushmhd aweiss al doboushተርጓሚ/ሚት
rohullah expertrohullah expertተርጓሚ/ሚት
marianneukrainemarianneukraineተርጓሚ/ሚት
anastasiaanastasiaተርጓሚ/ሚት
niknameniknameተርጓሚ/ሚት
epimutepimutኢዝዲተር ወይ ኣርታዒ